Hälsopersonal

Du som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, eller som är verksam vid vårdinrättning och där medverkar i patientvården, går in under begreppet hälso- och sjukvårdspersonalen och står då under Patientsäkerhetslagen. Från och med 2011 ersatte den Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. (12) Lagen innebär bl.a. att du ska arbeta enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Vill du arbeta med Reiki kan du göra det, eftersom både dokumenterad erfarenhet och vetenskap visar att det är en värdefull metod. Men ta först reda på vilka fakta och studier du har att stödja dig på, och tänk på att sköta det helt enligt lagar och föreskrifter, precis som en vanlig privat vårdpraktik. Som pionjär på området, med misstänksamma och kritiska ögon på dig måste du sköta det extra korrekt! Socialstyrelsen granskar din verksamhet, men det är inte alltid att deras jurister får rätt om en fråga drivs vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). (Sedan 1 juni 2013. Tidigare Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN)

Den nya Patientsäkerhetslagen fokuserar mer på patientsäkerhet och vårdgivaren ska uppmuntra till patienters och närståendes synpunkter och ifrågasättande av vården. I väntrummet bör du alltså ha skriftlig information som även uppmuntrar till negativ feedback. Enligt 3 kap. 10 § i Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. Den ska finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den. Ladda ner Secourongs patientsäkerhetsberättelse här.

Firmanamn

Du ska registrera och skydda ditt namn så ingen annan kan använda samma. Information hur du gör finns på Bolagsverket.  Här kollar du också att namnet du vill använda inte är upptaget.

Registrering av firma

Först måste du inregistrera ditt företag och få F-skattsedel. Det finns olika former av firma, men är man ensam handlar det ofta om s.k. enskild firma. Hämta broschyrer om detta på ditt lokala skattekontor, eller på Skatteverkets hemsida.

Patientförsäkring och ansvarsförsäkring

Enligt Patientskadelagen (1996:799) måste offentliga och privata vårdgivare ha en patientförsäkring. Vårdgivaren är också skyldig att ha en ansvarsförsäkring för ev skadeståndsskyldighet. Den sistnämnda brukar ingå i de flesta företagsförsäkringar, men patientförsäkring fanns först bara hos SalusAnsvar, där Vårdförbundets medlemmar har 20% rabatt. Nu finns patientförsäkring även hos If och Folksam.

Anmäla verksamheten till Vårdgivarregistret

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659, 2 kap, 1 §) ska du anmäla din verksamhet till Socialstyrelsens Vårdgivarregister innan du börjar. Blanketter och webbformulär finns på deras hemsida och det kostar ingenting.

En hälsosam lokal och hygienisk verksamhet

Från den 1 juli 2011 behöver vi inte längre anmäla alla former av behandlingsverksamheter. Numera gäller det endast de med risk för blodsmitta, då man använder stickande eller skärande verktyg. Då är man skyldig att anmäla verksamheten till sitt lokala Miljöskyddskontor senast 6 veckor före start.(13)

Alla verksamhetsutövare är dock skyldiga att beakta miljö- och hälsoskyddaspekterna och följa Miljöbalkens krav. Det handlar om ventilation, buller, god hygien m.m. Är du osäker i någon fråga finns information på Socialstyrelsens hemsida.

Momsplikt

Sjukvård och vård som tillhandahålls av legitimerad sjukvårdspersonal ska inte momsbeläggas. Den som ger momsfri vård ska varken ta ut moms på varor eller tjänster som man tillhandahåller vårdtagaren som ett led i sjukvården.

Momspliktigt är däremot t.ex. förebyggande vård/friskvård, företagshälsovård, utbildning, hälsohems-rekreation och vård av djur. Kontrollera vad som gäller för din verksamhet. Skatteverket: servicetelefon: 020-567 000, personlig service: 0771-567 567.

Musiklicens

Utgiven musik är skyddad enligt Upphovsrättslagen. Det betyder att alla som sprider skyddad musik är ersättningsskyldiga. När man har köpt en cd-skiva, har man endast köpt en personlig rättighet att lyssna på musiken. För att använda musiken i sin verksamhet ska man ha musiktillstånd, både från Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). Du kan hämta licensansökan och tariff från deras respektive hemsidor.

Hos Stim hör vi till ”försäljning”. Lägsta avgift är 1063 kr/år (2013).
08-783 88 30.
Hos Sami hör vi till ”kroppsvård”. Lägsta avgift är 212 kr/år (2013).
08-453 34 80.
Priserna är exklusive moms.

FriskvårdsChecken och Friskvårdskuponger

Förenade Reikiförbundet i Sverige har ett samarbetsavtal med FriskvårdsChecken. Det innebär att medlemmar i Reikiförbundet, som har F-skattesedel och ansvarsförsäkring kan ansluta sig. Friskvårdschecken samarbetar med arbetsgivare i hela Sverige och de anslutna företagen finns med på FriskvårdsCheckens hemsida. Så här fungerar systemet:

 1. Du skriver eget hängavtal med FriskvårdsChecken.
 2. Arbetsgivaren köper FriskvårdsCheckar till sina anställda, som kan använda dem för att köpa friskvårdstjänster.
 3. Den anställde kan betala med FriskvårdsCheckar hos en ansluten Reikiterapeut.
 4. Reikiterapeuten löser in FriskvårdsCheckarna och får betalt för den behandling som utförts, eventuellt med 10% kommissionsavdrag.

FriskvårdsCheckens kundtjänst: 08-510 622 90

Friskvårdskuponger är också ett liknande betalsystem som du kan använda dig av.

Journalföring och dokumentation vid behandling

4 § Hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation är skyldiga att föra journal enligt Patientdatalagen (2008:355), vilken också styr hur det ska gå till. Men det är värdefullt att även övrig hälso- och sjukvårdspersonal säkerställer en god och säker vård genom att dokumentera. Det underlättar för både vårdgivare och patient att utvärdera och följa utvecklingen av behandlingsresultaten. Utvärdering är en trygghet för patienten och kan förstärka utövarens erfarenhet och kunnighet. Dessutom kan det vara viktiga dokument för vidare utredningar och forskningsunderlag. Om man som vårdgivare lyder under Patientdatalagen står den över Personuppgiftslagen (1998:204).

Dokument att ladda ner

Komihåglista för dokumentation
Secourongs tre dokumentationsmallar: klientkardex, klientstatus, klientdokumentation
William Lee Rands mallar från Reiki – Den helande beröringen:
klient-information
behandlingsdokumentation
Observera att legitimerad personal använder utförligare dokumentationsmaterial.

Förenade Reikiförbundet i Sverige har en förenklad enkätblankett för Reiki som friskvård. Den är bättre än ingen dokumentation alls, men den ersätter inte vanlig dokumentation utan är mer ett komplement. Medlemmar i förbundet kan ladda ner dessa blanketter på deras hemsida.

Vill du ha hjälp att komma igång med dokumentation är du välkommen på en workshop för journalföring och dokumentation.

Hjälpmedel vid kurser

Även vid kurser behöver man en del formulär, bl.a. för att eleverna ska kunna hjälpa dig att förbättra dina kurser. Här finner du några för gratis nedladdning.
Mallar från Reiki – Den helande beröringensymboltestkursutvärdering
Secourongs kursutvärdering

Registreringsformulär för Holy Fire Karuna Reiki®master/lärare.
Registreringsformulär för Holy Fire II Karuna Reiki®master/lärare.

Presentationsmaterial

Det är bra att dela ut broschyrer och visitkort när man arbetar seriöst med Reiki. Reikiförbundet har tagit fram en folder som kortfattat förklarar vad Reiki är och hur behandlingen går till. Där finns även utrymme att fylla i sina egna firmauppgifter. Medlemmar kan hämta från deras hemsida.

Nätverk och föreningar

Förenade Reikiförbundet i Sverige startades 2006 i syfte att förena och stötta Reikivänner och Reikiföreningar. Genom Reikiförbundet kan du få en medlemstidning 4 ggr/år, en förmånlig ansvarsförsäkring, ansluta dig till FriskvårdsChecken, en presentationsfolder om Reiki m.m.

Vårdförbundet, stöttar även egenföretagare inom vården. Medlemsavgiften är från 100 kr /mån. De har förmånliga försäkringsavtal med SalusAnsvar och juridisk rådgivning. Tel: 020-35 35 00, 0771-35 35 00.

I Norge finns en förening för sjuksköterskor med intresse för komplementärmedicin: Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin (SFA). Ordförande är högskolelektor Else Egeland, och hon är även den drivande personen i det norska healingförbundet: post@else-egeland.org

Fler adresser på vår länksida.

Vi Reikiutövare har ett ansvar att sprida de helande energierna!

Men även ett ansvar för hur vi sprider energierna. Ibland kan det behövas en viss försiktighet och att välja rätt tillfälle. Vi får inte heller glömma att visa respekt för andras fria vilja och aldrig medvetet manipulera någon annans energiflöde. Varje individs energiflöde skapar ett personligt fysiskt och psykiskt tillstånd, och personen själv måste få avgöra när det är dags för förändring.

Försök att hålla dig à jour med utvecklingen inom Reikiområdet, så att du kan förmedla nutidens kunskap om det. Men, var medveten om att pionjärer på detta område befinner sig i ett gränsland av oklara lagar och förordningar. Inte ens Socialstyrelsen kan alltid svara på vad som är tillåtet, för om en fråga drivs vidare i rätten är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beslutar. (Sedan 1 juni 2013. Tidigare var det Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN) Gun Moss Bjerling, leg. sjuksköterska

Referenser

 1. Krieger, D. The Therapeutic Touch. New York, USA: Simon & Schuster. 1992.
 2. Mauland, G. Högskolan i Stavanger. Personligt samtal. Tel: 00947-51 83 41 88.
 3. Dossey, B. M., Keegan, L., Guzzetta, C. E., Kolkmeier, L. G. (1995). Holistic Nursing — A Handbook for Practice. Burlington, MA, USA: Jones & Bartlett Learning. ISBN 9780763754297
 4. Johannessen, B. (Red.) (2008). Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205379985
 5. Enligt HSAN-dom (Hälso-och Sjukvårdens AnsvarsNämnd) 1056/95:12, bilaga 1.
 6. Journal of Advanced Nursing: Daley, Samarel. Journal of Holistic Nursing: Easter, Eckes, Giasson, Hughes, Quinn, Slater, SneedJulke. Se mer på forskningssidan
 7. Hälsa, bot och bättring — med akupunktur, akupressur och kost. Stockholm: Liber Tryck. 1984.
 8. Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century. The complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. New York, USA: HarperCollins Publishers.
 9. Newman, M. (1994). Health as Expanding Consciousness. New York, USA: National League for Nursing.
 10. Rogers, M. (1991). Theoretical Basis of nursing (18:e upplagan). Philadelphia, USA: F.A. Davis Company.
 11. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). NANDA Nursing Diagnosis: Definitions and Classifications 1995-1996. Philadelphia, Pa: NAND; 1994.
 12. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling. Ersatte Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område den 1 jan 2011.
 13. Miljöbalken, 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, grupp 3: Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.
 14. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 5 kap). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling. Ersatte Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område den 1 jan 2011.
 15. Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168, 3§). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling.
 16. Moss Bjerling, G. Healing som omvårdnad — ett komplement inom den etablerade vården? Litteraturstudie i vårdvetenskap 10p, Vårdhögskolan i Borås. 1998. Ett sammandrag publicerat i Sjukskötersketidningen 1999, 1(13-17) och 2(45-47).

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close