Rekommendera:
Facebook
| |

Healing – Vårdvetenskaplig litteraturstudie

Artikelnr: 1020. Kategori: .

Ladda hem som pdf-fil gratis (416Kb). 

Healing som omvårdnad – ett
komplement inom den etablerade vården?

10 poäng i ämnet omvårdnad, C – kandidatnivå
Vårdhögskolan i Borås, 1998

Jag sprider uppsatsen på eget bevåg. Handledare, examinator och vårdhögskolan vill inte delta i spridandet av energimedicin.

Utövandet av healing har spridit sig i Sverige de senaste åren, som en alternativ-medicinsk metod. I andra länder däremot, som USA, England, Australien och även Norge, har healing blivit alltmer utbredd inom den etablerade vården och är en uppskattad omvårdnadshandling, med många positiva effekter (Mulloney & Wells Federman, 1996; Steckel & King, 1996). För att healing skall få genomslagskraft i Sverige krävs det att det lyfts fram vad som finns dokumenterat inom healing. Det är sjuksköterskans skyldighet att verka för en kunskapsutveckling inom omvårdnaden, som främjar hälsa och minskat lidande för patienten.

Studien syftar till att beskriva olika former av healing som sjuksköterskan kan använda i omvårdnaden av patienten, för att på så sätt närma sig den holistiska filosofin, d.v.s. att vårda hela människan – fysiskt-psykiskt-andligt. Vidare syftar arbetet till att belysa vilken kompetens som krävs för att kunna utföra en sådan ”helande” omvårdnad.

Metoden är en studie av för ämnet relevant litteratur. Vetenskapliga artiklar har sökts främst på databasen Cinahl, under sökorden spiritual healing, mental healing, faith healing, Therapeutic Touch, Reiki och energyfield. Även referens-listor gav tips om artiklar och faktaböcker. Dessutom har telefon och fax använts för datainsamling från healingorganisationer och myndighetsorganisationer.

I resultatet framkommer att healing inom omvårdnad kan förklaras med hjälp av Rogers, respektive Newmans, omvårdnadsteorier och att även kvantfysiken kan ge en ökad förståelse för healing. Sjuksköterskan kan använda healing som en holistisk, effektiv och resurssnål omvårdnadshandling, för att hjälpa patienten att utveckla sina möjligheter – fysiskt, psykiskt, och andligt, och att uppleva hälsa. Det finns inga enhetliga krav eller riktlinjer för kompetensen av en healer, men vissa organisationer har licensering, certifiering o.dyl. för godkännande av en healer.

Ny viktig information om healing i den etablerade vården:
Sedan studien gjordes har det framkommit att healing kan anses bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” även om den svenska Socialstyrelsen inte officiellt har godkänt det ännu. Detta tack vare all den forskning som visat på de positiva resultat healing kan ge och som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, bl.a. i Journal of Advanced Nursing och Journal of Holistic Nursing. Alltså kan healing ingå i omvårdnaden och/eller behandlingen om sjuksköterskan respektive läkaren bedömer det vara lämpligt. Naturligtvis måste det då ske på samma vis som med andra metoder inom vården – i samråd med patienten, diagnos, dokumentation, utvärdering etc.

Uppsatsen finns även i en förkortad version publicerad i:
Sjukskötersketidningen 1999 nr 1 (s.13-17) och nr 2 (s.45 -47).

Andra vårdvetenskapliga studier av samma författare

Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning

Den energimedicinska metoden Reiki – en litteraturstudie

Positiv förväntan och livskraft för läkande insikter vid depression
Samma studie engelsk: Positive expectations and vitality for healing insights in depression

Författare:

Gun Moss Bjerling

Språk:

Svenska

Utgiven:

1998-05-26

Format:

Spiralbunden A4-format

Sidor:

46


Produkt-ID: #502
Stäng
Loading...
Close