Reiki-forskning

Forskning & dokumentation

Här finns litteratur som visar att Reikis potential att öka välbefinnandet kan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skrålla ner så finner du mycket forskning och klinisk dokumentation om Reiki, samt även förklaringsmodeller som energiteori, kvantfysik och vårdteorier. Tipsa gärna om nya studier.

Utomlands

I flera länder är Reiki uppskattad som en effektiv och värdefull omvårdnads- och behandlings-metod och är integrerad inom den etablerade vården. I den vårdvetenskapliga litteraturstudien från 1998, Healing som omvårdnad – ett komplement i den etablerade vården? beskrivs forskning och klinisk användning av energihealing-metoder. På den tiden var Reiki outforskat, men på senare år har det hänt mycket inom Reikiområdet, vilket beskrivs i den vårdvetenskapliga litteraturstudien från 2016, Den energimedicinska metoden Reiki. Numera erbjuds Reikimetoden på vårdinrättningar och sjukhus i hela världen. I vissa delstater är det t.o.m. ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon energimedicinsk metod som Reiki. I Norge är det tillåtet att använda Reiki och liknande energimetoder inom vården, men där är det inte är så utbrett ännu.

Sverige

Sverige är ganska ensamt om att stänga ute alla former av energimetoder från vården. Enligt Patientsäkerhetslagen ska alla metoder inom vården vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, men Socialstyrelsen verkar inte vara så intresserad av att se på ny kunskap och utvärdera den. När undertecknad har serverat forskningsmaterial om Reiki har de varit totalt ointresserade och stängt ner all kommunikation i frågan. Kanske hänger avståndstagandet ihop med att Reiki baseras på energiteorier, vilket vidgar världsbilden långt utöver Newtons mekanik. Alla är inte redo för att se världen med nya ögon.

I Sverige bedrivs heller ingen vetenskaplig forskning på Reikiområdet. Dock har några enstaka studier genomförts under utbildning: Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi? och Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning.

Beprövad erfarenhet

Eftersom Reiki är vida spritt över hela världen finns det mycket fallbeskrivningar om hur Reiki har ökat välbefinnandet på många varierande områden. Dock finns den övervägande delen av Reikiutövare inom lekmannaområdet, vilket tyvärr betyder att det mesta inte är dokumenterat. Hade alla Reikutövare dokumenterat och fört journal vid varje Reikibehandling skulle vi haft en enorm skatt att visa upp som beprövad erfarenhet. Men tack vare att Reiki kommit in i vården i USA finns det mycket klinisk dokumentation därifrån, vilket betyder att Reikimetoden vilar på ”beprövad erfarenhet” som visat på ökat välbefinnande både hos patienter och vårdpersonal. Det finns inga rapporter om biverkningar, förutom att en del patienter beskriver att förträngda, obehagliga känslor kommer upp, men att det efteråt ger en känsla av lättnad.

Samlad kunskap här

Det är bra att kunna visa upp fakta för att sprida kunskapen om att Reiki bygger på mer än bara placeboeffekten – att det finns beprövad erfarenhet och vetenskapligt underlag för att det kan ha en positiv effekt. Här nedan följer en lång lista där du kan hämta mer kunskap på området. Huvudsakligen är det forskning om Reiki, men även enstaka artiklar om likartade energimetoder, som Grads inledande forskning på detta område från 60-talet. Här finns också energiteorier, vårdvetenskap och klinisk dokumentation.

De flesta studier har numera en länk eller DOI-nummer för enkel sökning på internet. Där finner du abstrakt (kort sammanfattning) och ibland även hela studien, men ibland får du betala för att få en fullständig artikel. Mina kommentarer är i kursiv stil.

Gun Moss Bjerling
leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri
Reiki/KarunaReiki®/AngelicReiki®-master

Referenserna är uppdelade i kategorier för att du lättare ska hitta vad du söker. Vissa studier passar under flera rubriker, men ligger bara på ett ställe. Så komplettera gärna med att söka ord. ( Med ctrl+f på PC eller cmd+f på Mac.)
Innehållsrubriker:
Studier på flera områden
Studier om smärta
Studier om psykisk hälsa, neuropsykiatri
Studier om cancer
Studier om hjärtbesvär, stroke
Studier om kirurgi, sårläkning, intensivvård
Studier om dialys, aids, palliativ vård
Studier om neurologiska skador
Studier om biokemiska effekter, energimätning
Studier om distans-Reiki
Laboratorie-experiment
Energi-teorier, kvantfysik
Vårdvetenskap som inkluderar energiteori
Klinisk vård, fallbeskrivningar

Reikiförbundet har också börjat skriva om forskning: https://reikiforbundet.se/category/forskning

Studier på flera områden

Kokoglu F. and Zincir H. (2021). The effect of Reiki on pain, fatigue, and quality of life in adolescents with dysmenorrhea. Holistic Nursing Practice, 35(6), 306-314. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000477
Den randomiserade, singel-blinda och placebo-kontrollerade studien med 38 personer i Reikigruppen och 37 i kontrollgruppen visade att Reiki kan vara effektivt mot smärta och trötthet.

Graziano, S., & Luigi, C. (2020). Effects of Reiki session excluding the variables responsible for the placebo effect on a group of adults. Altern Ther Health Med. 2020 Oct 31:AT6601. Epublicerad artikel PMID: 33128534
70 män och kvinnor som aldrig tidigare fått Reiki beskrev sina upplevelser via frågeformulär. De mest signifikanta effekterna är upplevelse av värme under sessionerna, ökad avslappning, förbättrat sinnesstämning, känsla av lättnad och allmänt ökat välbefinnande.

Dyer, N.L. Baldwin, A.L. & Rand, W.L. (2019). A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological Health. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.25(12): 1156-1162. DOI: 10.1089/acm.2019.0022
Studien baseras på 1411 Reiki-sessioner som utfördes på 99 privata Reiki-kliniker I USA. Försökspersonerna fyllde i självskattningsformulär före och efter Reikisessionen. Resultatet visar att en enda Reikisession (på 45-90 min) kan förbättra många variabler relaterade till fysisk och psykisk hälsa.

Vergo, M. T., Pinkson, B. M., Broglio, K., Li, Z., & Tosteson, T. D. (2018). Immediate symptom relief after a first session of massage therapy or Reiki in hospitalized patients: A 5-year clinical experience from a rural academic medical center. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 24(8), 801-808. DOI: 10.1089/acm.2017.0409
En retrospektiv studie på ett vårdcenter i USA visar att både Reiki och massage kan ge symptomlättnader vid smärta, illamående, trötthet, oro och depression samt allmänt öka välbefinnandet. Reiki visade dock statistiskt mer förbättring än massage vid trötthet och oro.

McManus, D.E. (2017). Reiki is better than placebo and has broad potential as a complementary therapy. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4): 1051–1057. DOI: 10.1177/2156587217728644
Av 13 granskade studier kunde 8 av dem visa att Reiki har effekter utöver placebo. Studien visade också att Reiki är en mjuk och säker metod som aktiverar parasympatiska nervsystemet och läker kropp och psyke, med potentialen att hjälpa till vid kroniska hälsotillstånd och möjligen postoperativ läkning.

Moss Bjerling, G. (2017). Upplevelser av Reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning – en kvalitativ studie. Examensarbete master vårdvetenskap 15 p. Göteborgs Universitet. DOI: 10.13140/RG.2.2.21462.75847
I studien beskrivs hur personer under avvänjning av alkoholberoende upplever effekter av den energimedicinska metoden reiki och dess påverkan på alkoholberoendet. Hämta pdf-fil här.

Moss Bjerling, G. (2016). Den energimedicinska metoden Reiki – en litteraturfördjupning. Litteraturstudie i vårdvetenskap, master 7,5 p. Göteborgs Universitet. DOI: 10.13140/RG.2.2.31529.08800 Hämta pdf-fil här.
Studien fokuserar på vetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet inom klinisk vård. Reikimetoden granskas generellt, men även med specifik inriktning på Reikis effekt vid psykiatriska besvär. Resultatet visar att det inte finns fullständig evidens för Reikins effekter, men forskning pekar på att Reiki kan ha en potential att skapa inre harmoni och lugn och öka välbefinnandet såväl psykiskt som fysiskt. De områden som är mest utforskade och som uppvisar positiva resultat är smärta, depression och oro.

Midilli, TS. & Eser, I. (2015). Effects of Reiki on Post-cesarean Delivery Pain, Anxiety, and Hemodynamic Parameters: A Randomized, Controlled Clinical Trial. Pain Management Nursing, 16(3), 388-399. DOI: 10.1016/j.pmn.2014.09.005.
Av 90 patienter på ett Turkiskt sjukhus fick hälften Reiki och kontrollgruppen fick vila (30 min i två dagar). Reiki utfördes 3 min vid 10 handpositioner. Hos Reikigruppen reducerades oro, andningsfrekvens, smärta, samt behov av smärtstillande medicin signifikant.

Ring, M.E. (2009). Reiki and Changes in Pattern Manifestations. Nursing Science Quarterly, 22(3). DOI: 10.1177/0894318409337014
En kvalitativ studie. Reiki visade sig resultera i förändringar i medvetenhet från dissonans och turbulens till harmoni och välbefinnande, samt att hjälpa individer att medvetet förverkliga sin egen förmåga till helande.

Thrane, S. & Cohen, S.M. (2014). Effect of Reiki Therapy on Pain and Anxiety in Adults: An In-Depth Literature Review of Randomized Trials with Effect Size Calculations. Pain Management Nursing, 15(4), 897-908. DOI: 10.1016/j.pmn.2013.07.008.
Review om Reikimetoden vid smärta och oro, baserad på RCT-studier publicerade i peer reviewed tidskrifter från 2000. Av 49 funna artiklar återstod 7 med alla studiens inklusionskriterier. På dessa utfördes statistiska analyser för att få fram effekten av Reikimetoden. Slutsatsen är att det finns indikationer på att Reiki kan vara effektivt vid smärta och oro.

Baldwin, A.L., Vitale, A., Brownell, E., Scicinski, J., Kearns, M. & Rand, W. (2010). The Touchstone Process An Ongoing Critical Evaluation of Reiki in the Scientific Literature. Holistic Nursing Practice, 24(5), 260-276. doi: 10.1097/HNP.0b013e3181f1adef
Info om studierna och reviewprocessen här: www.centerforreikiresearch.org Studier har inledande visat på starka evidens för att Reiki har positiva effekter vid depression och stress, samt att det även befrämjar Reikiutövarens välmående.

Jain, S. & Mills, P.J. (2010). Biofield Therapies: Helpful or full of hype? A best evidence synthesis. International Journal of behavioral medicine. 17, 1-16. DOI: 10.1007/s12529-009-9062-4.
Enligt resultatet finns bl.a. starka indicier för reduktion av långvariga smärttillstånd och måttliga indicier för reduktion av oro, beteendeproblem vid demens.

Richeson, N.E; Spross, J.A; Lutz, K; Peng, C. (2010). Effects of Reiki on Anxiety, Depression, Pain, and Physiological Factors in Community-Dwelling Older Adults. Research in Gerontological Nursing. 3(3), 187-199. DOI: 10.3928/19404921-20100601-01
I en mixed designad RCT-studie med 20 personer inom äldrevården undersöktes Reikis effekt vid bland annat depression och oro. Experimentgruppen fick Reiki 45 min en gång i veckan i 8 veckor. På GDS-skalan och HAM-A-skalan uppmättes signifikant minskning av depression och oro. Innehållsanalys av behandlingsdokumentation och de semistrukturerade intervjuerna visade på avslappning, förbättrad sömn och förbättrad sinnesstämning.

Ring, M.E. (2009). Reiki and Changes in Pattern Manifestations. Nursing Science Quarterly, 22(3). DOI: 10.1177/0894318409337014
En kvalitativ studie. Reiki visade sig resultera i förändringar i medvetenhet från dissonans och turbulens till harmoni och välbefinnande, samt att hjälpa individer att medvetet förverkliga sin egen förmåga till helande.

VanderVaart, S., Gijsen, V M G J, de Wildt, S N & Koren, G. (2009). A systematic review of the theraputic effects of Reiki. The Journal of alternative and complementary medicine, 15(11), 1157-1169. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19922247/
Denna review exkluderar bland annat studier på djur och studier som saknar kontroll-grupp, dock inkluderas en del laboratorietester. De tolv studier som analyserades pekar på att Reiki kan ha effekt på autonoma nervsystemet och ha potentialen att minska smärta, depression, oro, trötthet och epilepsianfall, samt att ge ökad självkänsla, förbättrad livskvalité och att öka mentala funktioner vid Alzheimers sjukdom. Författarna anser att det för närvarande är omöjligt att dra vetenskapliga slutsatser om Reikins effekt då de menar att studierna inte är av tillräckligt bra kvalité.

Dossey, L. (2008). Healing Research: What we know and don’t know. Review. Explore, 4(6), 341-352.

Ernst, E. (2008). 50 years of organised healing in the UK: should we celebrate?. British Journal of General Practice, juni.
Ernst är aktiv kritiker till energimedicin, men har 2011 förlorat sin professur p.g.a. oseriösa metoder.

Herron-Marx, S., Price-Knol, F., Burden, B. & Hicks, C. (2008). A systematic review of the use of Reiki in health care. Alternative & Complementary Therapies, 14(1), 37-42. https://doi.org/10.1089/act.2008.14108
Författarna kommer till slutsatsen att Reiki kan vara en kompletterande metod inom hälso- och sjukvård och ha en positiv effekt på hälsa.

Lee, M.S., Pittler, M.H. & Ernst, E. (2008). Effects of Reiki in clinical practice: a systematic review of randomized clinical trials. International Journal of Clinical Practice, 62(6), 947-954. DOI:10.1111/j.1742-1241.2008.01729.x
En meta-analys. Av 205 funna studier uteslöts 196: Kvalitativa studier med patienters upplevelser, människor utanför vårdkliniker, grundforskning etc. Resterande granskade här. Slutsatsen är att studien inte visar några evidens för att Reiki har någon effekt på något tillstånd alls. Ernst som är bakom denna studie är aktiv kritiker till energimedicin, men har 2011 förlorat sin professur p.g.a. oseriösa metoder.

Vitale, A. (2007). An integrative review of Reiki touch therapy research. Holistic Nursing Practice, 21(4), 167-181. DOI: 10.1097/01.HNP.0000280927.83506.f6.

Brathovde, A. (2006). Reiki for Self-Care of Nurses and Healthcare Providers. A pilot study. Holistic Nursing Practice, 20(2):95-101.
När sköterskor praktiserade Reiki för egenvård hade de upplevelser inom följande teman: ökad andlighet/medvetande, ökat omhändertagande av sig själv och andra, en helande närvaro och personliga insikter.

DiNucci, E.M. (2005). Energy Healing: a complementary treatment for orthopedic and other conditions. Review. Orthopaedic Nursing, 24(4), 259-269.

Thomas, T.M. (2005). Reiki adds a new dimension to the term ”quality of life” in the nursing home community. American Journal of Recreation Therapy, 4(4), 43-48.
Under ett år pågick ett Reikiprojekt på ett vårdhem med deltagare som hade de olika diagnoserna Alzheimer, Parkinsson, demens, stroke, samt personer med stress, oro, depression. Resultatet visar att Reiki hade positiv inverkan på alla deltagare med olika diagnoser.

Miles, P. & True, G. (2003). Reiki-Review of a Biofield Therapy: History, Theory, Practice and Research. Alternative Therapies in Health and Medicine, 9(2), 62-72.
Hämta gratis pdf-fil här.

Witte, D. & Dundes, L. (2001). Harnessing life energy or wishful thinking? Reiki, placebo Reiki, meditation and music. Alternative & Complementary Therapies, okt, 304-309. https://doi.org/10.1089/107628001753312158

Dressin, L.J. & Singg, S (1998). Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle energies and energy medicine, 9(1), 53-82. Länk till abstrakt där det även finns pdf med hela studien.
Reiki reducerar smärta, depression och oro signifikant. Visade även ökat självförtroende m.m.

Mansour, A.A., Laing, G., Nurse, J. & Denilkewich, A. (1998). The experience of Reiki: five middle-aged women in the Midwest. Alternative & Complementary Therapies, 4(3), 211-217. doi.org/10.1089/act.1998.4.211
Fenomenologisk studie där fem kvinnor med varierande besvär beskriver upplevelser av fysiska, emotionella, psykiska förbättringar efter Reiki.

Moss Bjerling, G. (1998). Healing som omvårdnad — Ett komplement inom den etablerade vården?. Litteraturstudie i Vårdvetenskap 10 p. Vårdhögskolan i Borås. Sammanfattande artikel i Sjukskötersketidningen, 1999, nr 1 (s.13-17) och nr 2 (s.45-47). Hämta pdf-fil här.
En kandidatuppsats om forskning och klinisk användning av energihealingmetoder.

Solfvin, J. (1998). Science and Psychic Healing. Sällskapet för parapsykologisk forskning: Föreläsning 11 nov 1998, Stockholm.

Widell, J. (2000). Healing – en sociologisk undersögelse, del 2. Köpenhamn: Healerringen. ISBN 87-987756-1-8.
Hämta gratis pdf på Healerringens hemsida.

Widell, J. (1998). Healing – en sociologisk undersögelse, del 1. Köpenhamn: Healerringen.
Hämta gratis pdf på Healerringens hemsida.

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om smärta

Utli H, Yağmur Y. (2021). The effects of Reiki and back massage on women’s pain and vital signs postabdominal hysterectomy: A randomized controlled trial. Explore (NY), 0000, 1-8. doi.org/10.1016/j.explore.2021.07.004
Studien visar att Reiki kan reducera smärta och medicinering mot smärta efter bortoperation av livmodern.

Bondi, A., Morgan, T., & Fowler, S. B. (2020). Effects of reiki on pain and anxiety in women hospitalized for obstetrical-and gynecological-related conditions. Journal of Holistic Nursing. https://doi.org/10.1177/0898010120936437
Studien bekräftar att Reiki kan minska smärta och oro signifikant vid gynekologiska tillstånd, och att effekten är långvarig.

Gantt, M., & Orina, J. A. T. (2020). Educate, try, and share: a feasibility study to assess the acceptance and use of Reiki as an adjunct therapy for chronic pain in military health care facilities. Military Medicine, 185(3-4), 394-400. https://doi.org/10.1093/milmed/usz271
30 vårdtagare med kronisk smärta fick undervisning om Reiki och sedan ta emot sex 30-minuters Reiki-sessioner inom 2-3 veckor. Smärtan minskade signifikant, med mest signifikant reducering vid smärtor som beskrevs som stickande, skärande och värkande. Smärtans påverkan i situationer med dagliga aktiviteter, gång, relationer, sömn, stress och att njuta av livet blev signifikant reducerad.

Dogan, M.D. (2018). The effect of reiki on pain: a meta-analysis. Complement Ther Clin Pract, 31:384–387. DOI: 10.1016/j.ctcp.2018.02.020. Korrigering: Complement Ther Clin Pract. 2021 Aug;44:101423. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101423.
En meta-analys med syfte att utvärdera effekten av Reiki på smärtnivå. Fyra randomiserade kontrollerade studier med 212 deltagare undersöktes. Resultatet utvärderades efter den sista Reiki-behandlingen med smärtskalan VAS. Reiki observerades orsaka en statistiskt signifikant minskning av VAS-poängen. I slutsatsen står: ”Följaktligen visade denna metaanalys att Reiki var en effektiv metod för att lindra smärta.”
Någon granskare har krävt korrigering, så studien publicerades för att rätta slutsatsen till följande: ”Denna metaanalys visar en tendens mot lägre smärtpoäng efter Reiki-intervention. Det rekommenderas att upprepa studien när antalet studier med specifika patientgrupper och smärttyper ökar.”

Jahantiqh, F, Abdollahimohammad, A. Firouzkouhi, M. & Ebrahiminejad, V. (2018). Lower Back Pain and Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Volume 23:1-5. DOI: 10.1177/2515690X18762745
60 patienter med diskbråck delades in i tre grupper: Alla fick medicinsk smärtlindring men en grupp fick dessutom fysioterapi (7-10 ggr på 60-90 min.) och en grupp fick Reiki (3 st 15-minuter distansReiki). Grupperna som fick Reiki och fysioterapi hade signifikant bättre anpassning till dagligt liv och smärtlindring än kontrollgruppen som endast smärtlindrandes medicinskt.

Ferraz GAR, Rodrigues MRK, Lima SAM, et.al. (2017). Is reiki or prayer effective in relieving pain during hospitalization for cesarean? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sao Paulo Med J, 135(2):123-32. DOI: 10.1590/1516-3180.2016.0267031116
Denna systemtiska review indikerar att Reiki och bön kan reducera smärta signifikant, men med reservation för bias/felberäkning.

Midilli, TS. & Gunduzoglu, NC. (2016). Effects of Reiki on Pain and Vital Signs After Cesarean Section Surgery. A Single-Blinded, Randomized, Double-Controlled Study. Holist Nurs Pract, 30(6), 368–378. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000172.
45 patienter på ett Turkiskt sjukhus delades i tre grupper med olika behandling; Reiki, simulerad Reiki och enbart vila. Reikigrupperna fick två 15 minuters Reikisessioner över operationssnittet, 24 och 48 timmar efter kejsarsnitt. För dem som fick äkta Reiki minskade behovet av smärtstillande medicin signifikant.

Kundu, A., Lin, Y., Oron, AP. & Doorenbos, AZ. (2014). Reiki therapy for postoperative oral pain in pediatric patients: Pilot data from a double-blind, randomized clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 20, 21-25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24439640/
Studien visar inte att Reiki ger signifikant minskad smärta tillsammans med opioider vid smärta efter tandingrepp hos barn.

Baldwin A.L, Fullmer K. & Schwartz G.E. (2013). Comparison of Physical Therapy with Energy Healing for Improving Range of Motion in Subjects with Restricted Shoulder Mobility. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, artikel ID: 329731.
Vid axelsmärta skapar 10 minuter Reiki lika bra reslutat som sjukgymnastisk behandling. Läs hela studien här.

Bourque, AL., Sullivan, ME. & Winter, MR: (2011). Reiki as a Pain Management Adjunct in Screening Colonoscopy. Gastroenterology Nursing. DOI: 10.1097/SGA.0b013e3182603436.
En pilotstudie som indikerar att Reiki-behandling före koloskopi kan resultera i minskat behov av opoid-medicinering.

Toms, R. (2011). The effects of Reiki Therapy on post operative pain following foot and ankle surgery: A pilot study. College of Nursing, Texas Woman’s University, Houston, TX.

Fazzino, D.L., Quinn Griffin, M.T., McNulty, S.R. & Fitzpatrick, J.J. (2010). Energy healing and pain. A review. Holistic Nursing practice, 24(2), 79-88. DOI: 10.1097/HNP.0b013e3181d39718

Assefi, N., Bogart, A., Goldberg, J. & Buchwald, D. (2008). Reiki for the Treatment of Fibromyalgia. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 14(9), 1115-1122.
Varken beröring eller Reiki visade på signifikanta förbättringar.

Shan So, P., Jiang, Y. & Qin, Y. (2008). Touch therapies for pain relief in adults. Cochrane database of systematic reviews, 4, art.no: CD006535. DOI: 10.1002/14651858.CD006535.pub.2.
Review av 24 studier av HT, TT och Reiki. Reiki visade bäst resultat.

Gillespie, E.A, Gillespie, B.W. & Stevens, M.J. (2007). Painful diabetic neuropathy: impact of an alternative approach. Diabetes Care, 30(4), 999-1001.
Studien visar ingen signifikant smärtlindring efter Reiki vid diabetes-neuropati.

Tan, G, Craine, M.H., Bair, M.J. m.fl. (2007). Efficacy of selected complementary and alternative medicine interventions for chronic pain. Journal of Rehabilitation Research & Development, 44(2) 195-222. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17551873/

Vitale, A. & O’Connor, P. (2006). The Effect of Reiki on Pain and Anxiety in Women With Abdominal Hysterectomies: A Quasi-experimental Pilot Study. Holistic Nursing Practice, 20(6), 263-272, 273–274. DOI:00004650-200611000-00002
En RCT-designad pilotstudie utfördes med 22 kvinnor som skulle genomgå hysterektomi. De fick Reiki 30 minuter före operationen och 30 minuter 24 timmar, samt 48 timmar efter operationen. Alla som fick Reiki före operation var avslappnade när de kom till operation. Reikigruppen hade mindre smärta än kontrollgruppen och visade även signifikant minskad oro vid utskrivningen 72 timmar efter operationen.

O’Mathuna, D. (2003). Reiki for relaxation and pain relief. Alternative Therapies in Women’s Health, 5(4), 29-32.

Olson, K., Hansson, J. & Michaud, M. (2003). A phase III trial of Reiki for the management of pain in advanced cancer patients. Journal of pain and symptom management, 26(5), 990-997. https://doi.org/10.1016/S0885-3924(03)00334-8.
Reikibehandlingar gav deltagarna minskad smärta och ökad livskvalité.

Vitale, A. (2002). Treatment of pain in women who have elective abdominal hysterectomies: the clinical nurse specialist as investigator. New Jersey Nurse, 32(9), 9.

Agostinetto, C. (2001). Healing som Terapi: ökat välbefinnande vid fibromyalgi?. Psykologiuppsats, 10 p. Borås Högskola: Institutionen för pedagogik. Sjukskötersketidningen 2003 nr 6, 2004 nr 1 och 2.
Både healing och jämförelsemetoden Taktil Massage gav ökat välbefinnande på flera områden. Hämta pdf-fil här.

Olson, K. & Hansson, J. (1997). Reiki to manage pain: a preliminary report. Cancer Prevention & Control, 1(2) Canadian publication.

Wirth, D.P., Brenlan, D.R., Levine, R.J. & Rodriguez, C.M. (1993). The effect of complementary healing therapy on postoperative pain after surgical removal of impacted third molar teeth. Complementary Therapies in Medicine,1, 133-138.

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om psykisk hälsa, neuropsykiatri

Guo, X., Long, Y., Qin, Z. et al. (2024). Therapeutic effects of Reiki on interventions for anxiety: a meta-analysis. BMC Palliat Care.,23, 147 . DOI: https://doi.org/10.1186/s12904-024-01439-x
Meta-analysens syfte var att utvärdera Reikis effekt att lindra ångest. Den grundar sig på peer-reviewed artiklar publicerade på engelska med följande kriterier: experimentell eller kvasiexperimentell design, Reiki-terapi inkluderad som oberoende variabel, olika patientgrupper och friska individer, samt utvärdering av ångest. Studien inkluderade 824 deltagare. Reiki-terapi visade sig ha en signifikant effekt på ångest. Analyser av subgrupper indikerade att typen av deltagare och antalet Reiki-sessioner var signifikanta faktorer som påverkade variationen i ångestreduktion.

Hailey, K., Fortin, J., Pratt, P., Forbes, P. and McCabe, M. (2021). Feasibilty and effect of Reiki on the physiology and self-perceived stress of nurses in a large US hospital. Holist Nurse Pract.,1-7. DOI: 10.1097/hnp.0000000000000475
Bland annat andningsfrekvens och hjärtfrekvens, reducerades signifikant direkt efter Reikisessionerna.

Yüce, U. Ö., & Taşcı, S. (2021). Effect of Reiki on the stress level of caregivers of patients with cancer: Qualitative and single-blind randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 58, 102708. ontrolled trial. Complementary Therapies in Medicine.
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102708
Av 42 vårdare för cancerpatienter fick hälften Reiki och hälften simulerad Reiki. Sessionen var 45 minuter 1/gng per vecka i 6 veckor. Båda grupperna fick signifikant sänkt blodtryck och hjärtfrekvens direkt efter sessionerna, men endast hos dem som fick riktig Reiki kvarstod sänkningen under 6-veckorsperioden och de upplevde signifikant mer stressreduktion än kontrollgruppen.

Topdemir, E. A., & Saritas, S. (2020). The effect of preoperative Reiki application on patient anxiety levels. EXPLORE. https://doi.org/10.1016/j.explore.2020.01.003
Av 210 patienter på en turkisk kirurgklinik var hälften kontrollgrupp och hälften fick Reiki före operation. Hos kontrollgruppen ökade oron, men inte hos Reikigruppen, vilket visar att Reiki kan förebygga oro inför operation.

Charkhandeh, M., Talib, M. A., & Hunt, C. J. (2016). The clinical effectiveness of cognitive behavior therapy and an alternative medicine approach in reducing symptoms of depression in adolescents. Psychiatry research, 239, 325-330. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.03.044
188 patienter mellan 12-17 år delades in i tre grupper: KBT, Reiki och väntelista. Både KBT och Reiki reducerade depressions-symtom i denna studie, men KBT var signifikant effektivare.

Erdogan, Z., & Cinar, S. (2016). The effect of Reiki on depression in elderly people living in nursing home. NISCAIR-CSIR, India; 35-40. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.03.044
90 äldre personer boende på vårdhem i Istanbul delades i tre grupper: kontrollgrupp, simulerad Reiki eller äkta Reiki 45-60 min 1 gng/v i 8 veckor. Alla hade mer än 14 poäng på GDS-skalan (6-20 p = misstänkt depression), men ej medicinering. Depressions-symtomen minskade signifikant för dem som fick äkta Reiki.

Kurebayashi, LFS., Turrini, RNT., Borges de Souza, TP., Takiguchi, RS., Kuba, G. & Nagumo, MT. (2016). Massage and Reiki used to reduce stress and anxiety: Randomized Clinical Trial. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 24:e2834. DOI: 10.1590/1518-8345.1614.2834. Hela studien på engelska här.
I en studie i Brasilien fick 101 patienter med stresssymtom massage, och hälften fick dessutom Reiki. Studien visar signifikant minskad oro för gruppen som även fick Reiki.

Moss Bjerling, G. (2016). Den energimedicinska metoden Reiki – en litteraturfördjupning. Litteraturstudie i vårdvetenskap 7,5 p. Göteborgs Universitet.
Studien fokuserar på vetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet inom klinisk vård. Reikimetoden granskas generellt – alla användningsområden, men även med specifik inriktning på Reikis effekt vid psykiatriska besvär. Hämta pdf-fil här.

Stickerod, AD. (2016). Mindfulness-Based Cognitive Therapy-Reiki (MBCT-R) and the Ego Defenses: A Teen Probation Treatment Plan. The Chicago School of Professional Psychology, Doktorsavhandling. En behandlingsplan för ungdomsbrottslingar med skyddstillsyn, som inkluderar Reiki.

Vasudev, S. S., & Shastri, S. (2016). Effect of distance Reiki on perceived stress among software professionals in Bangalore. The International Journal of Indian Psychology, 3, 136-142. DOI:10.18769/ijasos.280373
120 personer på en arbetsplats i Indien delades in i fyra grupper: kontrollgrupp, simulerad distans-Reiki, samt distans-Reiki och fysisk Reiki som fick Reiki i 5 minuter om dagen i 21 dagar. Studien visar signifikant reducering av stress både för Reiki fysiskt och på distans.

Bukowski, EL. (2015). The use of self-Reiki for stress reduction and relaxation. Journal of Integrative Medicine, 13(5):336–340. DOI: 10.1016/S2095-4964(15)60190-X
I 20 veckor genomförde 20 college-elever strukturerad Reiki 2 ggr/v. Det resulterade i en signifikant reducering av stress.

Joyce J. & Herbison GP. (2015). Reiki for depression and anxiety. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, 1-34. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006833.pub2.
En review över randomiserade studier (utesluter kvalitativa studier) fann tre att granska. Resultatet visar inte tillräckliga evidens för att Reiki minskar depression och stress.

Rosada, R.M, Rubik, B, Mainguy, MA, Plummer, J. & Mehl-Madrona, L. (2015). Reiki Reduces Burnout Among Community Mental Health Clinicians. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(8), 489-495. https://doi.org/10.1089/acm.2014.0403
Studien visade att 30 min Reiki i veckan minskade personalens utbrändhetssymtom.

Pettersson, A. (2013). Allt är energi – Subjektivitet och frammaning inom Reikihealing i Sverige. C-uppsats i Socialantropologi, Stockholms Universitet. Hela studien; pdf-fil här.
Petterson har intervjuat erfarna Reikiutövare över hela Sverige. Resultatet visar att Reiki ger en subjektiv andlig upplevelse och att helandet som sker med hjälp av Reiki inte bara är läkande. Det är först och främst en transformation och andlig utveckling, som medför hälsa. 

Porter, V., Eicher, D.A. & Avitable, N. (2012). Effects of Reiki Treatment on Anxiety and Depression: A Randomized Control Trial. The International Journal of Healing and Caring, maj, 12 (2). Hela studien här.
En RCT cross-over studie med 66 personer. Resultatet visar ca 10% sänkning av oro- och depressionsnivå efter tre Reikibehandlingar, vilket kvarstod en månad senare. Det rapporterades också andra förbättringar som smärtlindring och förbättrad sömn. 

Bowden, D., Goddard, L. & Gruzelier, J. (2011). A Randomised Controlled Single-Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefitting Mood and Well-Being. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ID 381862, 8s. DOI:10.1155/2011/381862.
I denna RCT-studie mättes sinnesstämning på 40 studenter, varav hälften med mild och hälften med medelsvår depression. De fick 30 minuters Reiki i 2-8 veckor. Resultatet visar signifikant progressivt ökande sinnesstämning och vid uppföljning 5 veckor senare hade de ökat sitt välbefinnande ännu mer.

Plodek, J.L. (2011). The effects of daily Usui Ryoho Reiki self-treatment on the perceived stress of staff nurses. Saybrook Graduate School and Research Center, doktorsavhandling.
Studien med 22 sköterskor indelade i experimentgrupp och kontrollgrupp, hade hypotesen att daglig Reiki skulle minska deras stressnivå. Mixed metod användes, där kvantitativa data inte var övertygande, medan de kvalitativa fokusgrupperna visade att sköterskorna upplevde minskad stress, ökad avslappning och minskade fysiska symtom som hjärtklappning.

Hulse, R.S., Stuart-Shor & E.M. Russo, J. (2010). Endoscopic Procedure With a Modified Reiki Intervention. Gastroenterology Nursing, 33(1), 20-26. doi: 10.1097/SGA.0b013e3181ca03b9.
En pilotstudie med RCT-design där 21 personer som skulle genomgå endoskopi delades in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen fick 15 minuters Reiki strax före endoskopin. Både fysiologiska mätvärden (puls, andningsfrekvens) och självskattning visade på signifikant reducering av oro.

Potter, P. J. (2007). Breast Biopsy and Distress – Feasibility of Testing a Reiki Intervention. Journal of Holistic Nursing, 25(4), 238-248. Diskussion 249–251. DOI: 10.1177/0898010107308451
Två Reikibehandlingar som gavs en vecka före och en vecka efter bröst-biopsy visade inte signifikant sänkning av orosnivån.

Crawford, S.E., Leaver, W. & Mahoney, S.D. (2006). Using Reiki to Decrease Memory and Behavior Problems in Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer’s Disease. Journal of alternative and complementary medicine, 12(9), 911-913. DOI: 10.1089/acm.2006.12.911
I en kvasi-experimentell studie på 24 personer med Alzheimer fick hälften Reiki och hälften var jämförelsegrupp. Behandlingarna varade 30 minuter, en gång i veckan i 8 veckor. Resultatet visade signifikant reducerad depression, samt reduktion av vissa minnes- och beteendeproblem.

Cuneo, C.L., Curtis Cooper, M.R., Drew, C.S., Naoum-Heffernan, C., Sherman, T, Walz, K. & Weinerberg, J. (2011). The effect of Reiki on work-related stress of the registered nurse. Journal of Holistic Nursing, 29(1), 33-43. https://doi.org/10.1177/0898010110377294.
Pilotstudien tyder på att arbetsrelaterad stress minskar hos Reikipraktiserande sjuksköterskor.

Salach, M. D. (2006). The Effects of Reiki, a Complementary Alternative Medicine, on Depression and Anxiety in the Alzheimer’s and Dementia Population. Doktorsavhandling, 1-41.
En kvasi-experimentell studie med 8 personer med Alzheimers eller demens. Gruppen som fick Reiki visade signifikant sänkning av depression och oro jämfört med placebogruppen.

Collinge, W., Wentworth, LCSW. & Sabo, S. (2005). Integrating Complementary Therapies into Community Mental Health Practice: An Exploration. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11(3), 569-574. DOI: 10.1089/acm.2005.11.569
En pilotstudie där psykoterapi kombineras med Reiki och andra komplementära terapier. Klienter beskriver genombrott med stärkt självförtroende i relationer och psykiatriker rapporterar stora framgångar i traumarelaterade problem.

Shore, A.G. (2004). Long-term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative Therapies in Health & Medicine, 10(3), 42-48. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15154152/
Reiki resulterade i signifikant minskad stress och depression, vilket även kvarstod 1 år senare. En svensk sammanfattning på pdf-fil här.

Whelan, K.M. & Wishnia, G.S. (2003). Reiki therapy: The benefits to a nurse/Reiki practitioner. Holistic nursing practice, 17(4), 209. DOI: 10.1097/00004650-200307000-00008
Reiki resulterade i signifikant minskad stress och depression, vilket även kvarstod 1 år senare. En svensk sammanfattning på pdf-fil här.

Chapman, E. & Milton, G. (2002). Reiki as an intervention in drug and alcohol withdrawal and rehabilitation: almost a decade of experience. Brave New World, WFTC 21st World Conference. Carlton Crest, Melbourne, 17-22 feb. Corpus ID: 4828531
Rapport från ett behandlingscenter för drogavvänjning där Reiki ingått i behandlingsutubdet sedan 1992. Slutsatsen är att Reiki kan vara till hjälp vid abstinensproblem, bland annat genom att skapa avslappning, välbefinnande och minskad ångest och aggression. Hemsida till Windana avvänjningskliniken som erbjuder Reiki.

McGoldrick, J.R. (2002). Healers and the emerging healing profession: What are the implications for the practice of psychotherapy?. Doktorsavhandling. Argosy University/Orange County.

Bodin, G, Koschatzky, K, och Strand, C. (2000). Healing i Missbruksvården. Socialt arbete 5 p, Socionomprogrammet, Institutionen för samhällsvetenskap, Örebro Universitet.
På ett behandlingshem för missbrukare i Sverige erbjuds även energiterapi/healing. Författarna intervjuar boende och personal om upplevelser av detta. Dessa menar att healingbehandlingar bland annat kan skapa inre lugn, harmoni, bättre konflikthantering och minska alkoholsuget.

Algarin, R. (1995). Using Reiki as a harm reduction tool and as a stress management technique for participants and self. Northeast Conference: Drugs, Sex, and Harm Reduction Conference Syllabus. Harm Reduction Coalition and the Drug Policy Foundation, the ACLU AIDS Project and the City University of New York.

Milton, G. & Chapman, E. (1995). The benefits of Reiki treatment in drug and alkohol rehabilitation programs. Pathways to healing: Enhancing Life Through Complimentary Therapies, Conference Proceedings september; 24-25. Canberra: Royal College of Nursing Australia.

Grad, B. (1967). The ”laying on hands”: implications for psychotherapy, gentling and the placebo effect. Journal of the Society for Psychical Research, 61(4), 286-305.
(även recenserad i: Schmeidler, Gertrude (Ed.) Parapsychology: Its Relation to Physics, Biology, Psychology and Psychiatry, Metuchen, NJ: Scarecrow 1976.)

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om cancer

Chen YJ, Petrinec A, Stephenson PS, Radziewicz RM, Sheehan D. Home-based Reiki by informal caregivers: A mixed-methods pilot study. Holistic Nursing Practice. 2021 may. DOI: 10.1097/hnp.0000000000000450
Mixed metod då sex patienter med cancer fick Reikibehandling dagligen i tre veckor som komplement till hemsjukvård. Resultatet visar minskad trötthet och illamående, förbättrat minne, och förbättrat humör och emotionellt välbefinnande. Alla deltagarna var nöjda och 83.3% skulle rekommendera detta.

Karaman, S. and Tan, M. (2021). Effect of Reiki therapy on quality of life and fatigue levels of breast cancer patients receiving chemotherapy. Cancer Nursing, 01;44(6), E652-E658. DOI: 10.1097/NCC.0000000000000970
Studien med 70 patienter, då hälften fick sex Reiki-sessioner och hälften var kontrollgrupp, visade att Reiki kan reducera trötthet och öka livskvalitén under kemoterapibehandling mot bröstcancer.

Thrane, S. E., Maurer, S. H., & Danford, C. A. (2021). Feasibility and acceptability of Reiki therapy for children receiving palliative care in the home. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 23(1), 52-58. doi: 10.1097/NJH.0000000000000714
Studien visar att Reiki kan vara ett komplement till konventionell behandling vid palliativ vård, bland annat genom att ge ökad avslappning.

Buyukbayram, Z., & Saritas, S. C. (2020). The effect of Reiki and guided imagery intervention on pain and fatigue in oncology patients: A non-randomized controlled study. EXPLORE, 17(1), 22-26. https://doi.org/10.1016/j.explore.2020.07.009
180 patienter med cancer delades in i tre grupper: Reiki, Vägledd dagdröms-meditation och kontrollgrupp. Reiki och meditation skedde i ca 30 min, tre dagar i följd. Resultatet visar att båda dessa interventioner reducerar smärta och trötthet signifikant, men att Reiki var ännu effektivare än dagdröms-meditation.

Zucchetti, G., Candela, F., Bottigelli, C., Campione, G., Parrinello, A., Piu, P., … & Fagioli, F. (2019). The power of Reiki: feasibility and efficacy of reducing pain in children with cancer undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 36(5), 361-368. https://doi.org/10.1177/1043454219845879
9 barnpatienter under stamcells-tranplantation fick sammanlagt 88 Reiki-sessioner. Studien visar att sköterskor kan använda Reiki som en värdefull kompletterande metod för att minska smärta hos barn med cancer.

Chirico, A., D’aiuto, G., Penon, A., Mallia, L., De Laurentiis, M., Lucidi, F., … & Giordano, A. (2017). Self-efficacy for coping with cancer enhances the effect of reiki treatments during the pre-surgery phase of breast cancer patients. Anticancer Research, 37(7), 3657-3665. https://ar.iiarjournals.org/content/37/7/3657.full
Av 110 bröstcancer-patienter var hälften kontrollgrupp och hälften fick Reiki före operation. Studien visar att patienter som tror på sin egen förmåga att påverka sitt liv kan få en kraftfullare effekt av Reiki-sessionen; reducerad oro och förhöjd sinnesstämning
.

Thrane SE, Maurer SH, Ren D. et.al (2017). Reiki Therapy for Symptom Management in Children Receiving Palliative Care: A Pilot Study. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 34(4), 373-379. DOI: 10.1177/1049909116630973
I en mixad metod fick 16 cancersjuka barn inom palliativ vård två 24-minuters Reiki (12 handpositioner x 2 min). Resultatet indikerar att Reiki kan minska smärta, oro, puls- och andningsfrekvens, men pga liten försöksgrupp kan ej signifikansen säkerställas.

Alarcão, Z., & Fonseca, J. R. (2016). The effect of Reiki therapy on quality of life of patients with blood cancer: Results from a randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine, 8(3), 239-249. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2015.12.003
58 patienter fick simulerad Reiki och 58 patienter fick äkta Reiki, 60 min 2 ggr/v i 4 veckor. Reiki-gruppen förbättrades signifikant mer generellt, fysiskt och socialt, men den psykologiska dimensionen nådde inte upp till signifikans.

DiScipio, WJ. (2016). Perceived relaxation as a function of restorative yoga combined with Reiki for cancer survivors. Complementary Therapies in Clinical Practice, 24, 116-122. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2016.05.003
26 personer genomförde yoga och 19 av dessa fick dessutom Reiki. Reikigruppen upplevde djupare avslappning och färre påträngande skrämmande tankar.

Kirshbaum MN, Stead M. & Bartys S. (2016). An exploratory study of reiki experiences in women who have cancer. International Journal of Palliative Nursing, 22(4), 166-172. DOI: 10.12968/ijpn.2016.22.4.166
En kvalitativ studie med 10 kvinnor som fick Reiki efter cancerbehandling. I resultatet framkom flera teman med bl.a: frigörelse av känslor, inre frid, smärtlindring, kognitiva förbättringar, förbättrad sömn, ökat självförtroende, minskad depression.

Siegel P, Roxo da Motta PM, da Silva LG. SE, et.al (2016). Reiki for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy in a Brazilian Hospital. A Pilot Study. Holist Nurs Pract, 30(3):174–182. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000146
36 cancerpatienter fick fem Reikibehandlingar på sjukhuset och 14 patienter var kontrollgrupp. Resultatet visar visar signifikanta förbättrande effekter kliniskt, men dock ej statistiskt.

Demir M, Can C, Kelam A. & Aydıner A. (2015). Effects of Distant Reiki On Pain, Anxiety and Fatigue in Oncology Patients in Turkey: A Pilot Study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(12), 4859-62. DOI: 10.7314/apjcp.2015.16.12.4859
Fem nätter fick patienterna 30 minuters Reikibehandlingar på distans. Jämfört med kontrollgruppen reducerades dessa patienters smärta, stress och trötthet signifikant.

Orsak G, Arlene M, Stevens RMT, et.al. (2015). The Effects of Reiki Therapy and Companionship on Quality of Life, Mood, and Symptom Distress During Chemotherapy. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 20(1) 20-27. DOI: 10.1177/2156587214556313
En pilotstudie med 36 bröstcancerpatienter. En kontrollgrupp, en grupp fick sällskap av en person och en grupp fick Reiki under kemoterapin. Båda grupperna visade på förbättrad livskvalité, humör och minskade biverkningar. 

Rosenbaum MS &Van de Velde J. (2015). The Effects of Yoga, Massage, and Reiki on Patient Well-Being at a Cancer Resource Center. Clinical Journal of Oncology Nursing, 20(3):77-81. DOI: 10.1188/16.CJON.E77-E81.
150 cancerpatienter fick yoga, massage eller Reiki. Alla tre metoderna förbättrade humöret, minskade stress och oro, men Reiki reducerade smärta mer än yoga och massage.

Demir M, Can C & Celek E. (2013). Effect of Reiki on Symptom Management in Oncology. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14, 4931-33. DOI: 10.7314/apjcp.2013.14.8.4931
Reiki som blivit ett allt vanligare komplement inom onkologi anses ofarligt. Det finns vissa evidens som pekar mot dess effektivitet vid trötthet, smärta och oro.

Fleisher, K. A., Mackenzie, E. R., Frankel, E. S., Seluzicki, C., Casarett, D. & Mao, J. J. (2013). Integrative Reiki for Cancer Patients: A Program Evaluation. Integrative Cancer Therapies, 13(1), 62-67. DOI: 10.1177/1534735413503547.
En mixed-metod-studie med 213 patienter utfördes på ett cancercenter. Direkt före och efter en Reikibehandling fick patienter fylla i formulär både med kvantitativa data och öppna frågor. Svaren avspeglar att Reiki kan ge ökat välbefinnande för cancerpatienter, med bland annat avslappning/frid och minskad oro, depression och trötthet.

Marcus, D A., Blazek-O’Neill, B. & Kopar, J L. (2013). Symptomatic improvement reported after receiving Reiki at a cancer infusion center. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 30(2), 216-217. DOI: 10.1177/1049909112469275.
I en surveyundersökning på en cancerklinik lämnade 47 patienter in enkätsvar som visade på förbättringar bland annat inom följande områden: avslappning (89 %), oro (75 %), sinnesstämning (81 %), sömn (43 %), attityd (75%). Noteras bör att svarsfrekvensen endast var 34 %.

Birocco, N. Guillame, C. et al. (2012). The Effects of Reiki Therapy on Pain and Anxiety in Patients Attending a Day Oncology and Infusion Services Unit. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 29(4), 290-294. https://doi.org/10.1177/1049909111420859.
En treårig kvantitativ studie där 118 patienter på ett cancercenter visade bland annat minskad oro, ökad avslappning, förbättrad sömn och allmänt ökat välbefinnande efter Reiki.

Catlin, A. & Taylor-Ford, RL. (2011). Investigation of Standard Care Versus Sham Reiki Placebo Versus Actual Reiki Therapy to Enhance Comfort and Well-Being in a Chemotherapy Infusion Center. Oncology Nursing Forum, 38(3), 212-220. DOI: 10.1188/11.ONF.E212-E220
Både Reiki och placebo-Reiki inkluderade fysisk handpåläggning enligt standardiserade positioner. Båda metoderna resulterade i signifikant ökat välbefinnande.

Beard, C. Stason, WB. et al. (2010). Effects of Complementary Therapies on Clinical Outcomes in Patients Being Treated With Radiation Therapy for Prostate Cancer. wileyonlinelibrary.com. https://doi.org/10.1002/cncr.25291.
Pilotstudie om Reiki och andra komplementära terapier vid prostatacancer. Resultatet visar på ökat emotionellt välbefinnande och minskad oro.

Muela, M.B., Lozano, C.C. & Vicario, S.F. (2010). Perceived benefits of the application of Reiki therapy in oncohaematologic patients. Metas de Enfermería, 13(3), 6-12.
Cancerpatienter upplever ökat välbefinnande av Reikibehandlingar. Läs abstrakt här.

Radin, D., Stone, J., Levine, E., Eskandarnejad, S., Schlitz, M., Kozak, L., Mandel, D. & Hayssen, G. (2008). Compassionate intention as a therapeutic intervention by partners of cancer patients: effects of distant intention on the patients autonomic nervous system. Explore, 4(4), 235-243. DOI: 10.1016/j.explore.2008.04.002.
Radin har gjort flera studier av distanshealing. Se hans hemsida www.deanradin.com.

Bossi, L.M., Jane, M.O. & DeCristofaro, S. (2007). Reiki as a Clinical Intervention in Oncology Nursing Practice. Review. Clinical Journal of Oncology Nursing, 12(3), 489-494. DOI: 10.1188/08.CJON.489-494.
Studien visade bland annat minskad oro, förbättrad sömn och ökad harmoni efter Reikibehandling.

Miles, P. (2007). Reiki for Support of Cancer Patients. Advances in Mind-Body Medicine. 22(2), 20-26. https://reikiinmedicine.org/medical-papers

Tsang, KL, Carlson, LE. & Olson, K. (2007). Pilot Crossover Trial of Reiki Versus Rest for Treating Cancer-Related Fatigue. Integrative Cancer Therapies, 6(1), 25-35. DOI: 10.1177/1534735406298986
Reikigruppen upplevde signifikant minskad trötthet och dessutom minskad smärta, oro.

Kwapien, C.A. & Kulakowski, K.P. (2005). The complementary modalities of Healing Touch and Reiki for the oncology population. Review. Oncology Nutrition Connection, 13(1), 11-13.

Pierce, B. (2006). The Use of Biofield Therapies in Cancer Care. Review. Clinical Journal of Oncology Nursing, 11(2), 253-258.

Olson, K. & Michaud, M. (2004). Reiki effects on pain and quality of life in advanced cancer patients. Focus on Alternative and Complementary Therapies, 9(2), 138-140. DOI: 10.1211/fact.2004.00103.
Studien visar en signifikant minskning av smärtor vid opoid+Reikibehandling jämfört med opoidbehandling+vila.

Riska, H. (1998). Healingbehandling som komplement till traditionell medicinsk behandling hos patienter med diagnos lungcancer. En pilotstudie på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Man kan läsa hela studien på www.rindstam.se

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om hjärtbesvär, stroke

Salles, L. F., Vannucci, L., Salles, A., & Silva, M. J. P. D. (2014). The effect of Reiki on blood hypertension. Acta Paulista de Enfermagem, 27(5), 479-484. https://doi.org/10.1590/1982-0194201400078.
På ett vårdcenter i Brasilien delades 66 patienter med hypertoni in i kontrollgrupp, placebogrupp och Reikigrupp. Alla grupperna fick sänkt blodtryck, men de som fått 20 min Reiki hade statistiskt signifikant mer sänkning.

Anderson, J.G. & Gill Taylor, A. (2011). Biofield therapies in cardiovascular disease management. A brief review. Holistic Nursing Practice, 25 (4), 199-204. DOI: 10.1097/HNP.0b013e3182227185

Friedman, R.S.C., Burg, M.M., Miles, P., Lee, F. & Lampert, R. (2010). Effects of Reiki on autonomic activity early after acute coronary syndroms. Journal of the American College of cardiology, 56(12), 995-996. https://reikiinmedicine.org/medical-papers/
Reiki gavs av Reikiutbildade sjuksköterskor på cardiologavdelningen. Studien visar att Reiki kan integreras inom den reguljära vården, samt att patienternas mätvärden förbättrades, såväl som deras emotionella tillstånd.

Shiflett, S.C., Nayak, S., Bid, C., Miles, P. & Agostinelli, S. (2002). Effect of Reiki Treatments on Functional Recovery in Patients in Poststroke Rehabilitation: A Pilot Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 8(6), 755–763. doi:10.1089/10755530260511766.
Man fann ej snabbare funktionell rehabilitering efter 30 min Reiki, 6-10 ggr, men eftergranskning av studien visade att energi/drivkraft ökade signifikant. Mätmetoden var inte optimal, då personal gjorde bedömningar efter uppsatta kriterier för depressions-relaterat beteende, som t.ex. ”antal gråtattacker”. Eftersom Reiki kan frigöra känslor och mottagare vittnar om lättnad efter detta, så skulle gråtattacker i stället kunna vara positiva tecken. Så om bedömningsinstrumentet inte mätte vad som avseddes att mäta kan hela studien fått missvisande slutresultat.

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om kirurgi, sårläkning, intensivvård

Santos, C.B.R.D., Gomes, E.T., Bezerra, S.M.M.D.S., & Püschel, V.A.D.A. (2020). Reiki protocol for preoperative anxiety, depression, and well-being: A non-randomized controlled trial. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 54. https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019012403630
Studie med 125 patieter före hjärtoperation. Depression och oro minskade i Reiki-gruppen, men inte signifikant. Däremot visade studien signifikant ökat andligt välbefinnande efter Reiki.

Baldwin AL, Vitala A, Brownell E, Elisabeth K & Rand W. (2017). Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement. Holistic Nursing Practice, 31(2):80-89. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000195.
En blind kontrollerad pilotstudie med 46 patienter som genomgått knäledsbyte. De fick 30 min Reiki eller simulerad Reiki 3-4 ggr under sjukhusvistelsen, och en grupp enbart ordinär vård. Reikigruppen fick signifikant reducerad smärta, blodtryck, andningsfrekvens och ångest.

Shaybak, E., Abdollahimohammad, A., Rahnama, M., Masinaeinezhad, N., Azadi-Ahmadabadi, C., & Firouzkohi, M. (2017). Effects of Reiki energy therapy on saphenous vein incision pain: A randomized clinical trial study. Der Pharmacia Lettre, 9(1), 100-109. Corpus ID: 51771522.
Av 40 patienter som genomgått åderbråcks-operation fick hälften simulerad Reiki och hälften äkta Reiki i 9 minuter. Det var signifikant skillnad mellan grupperna i vissa variabler för smärta.

Notte, B. B., Fazzini, C., & Mooney, R. A. (2016). Reiki’s effect on patients with total knee arthroplasty: a pilot study. Nursing, 46(2), 17-23. DOI: 10.1097/01.NURSE.0000476246.16717.65
Studie med patienter som genomgått total knäartroplastik. Kontrollgruppen var 20 patienter och Reikigruppen var 23 patienter. De som fått Reiki fick signifikant reducerad smärta, men det var ingen signifikant skillnad i smärtmedicineringen för de två grupperna.

Saiz-Vinuesa M, Rodríguez-Moreno E, Carrilero-López C. et.al. (2016). Effectiveness of implementing the reiki method to reduce the weaning failure. A clinical trial. Enferm Intensiva, 27(2), 51-61. DOI: 10.1016/j.enfi.2015.11.004.
Randomiserad studie med 256 intensivvårdspatienter i respirator, där den ena gruppen fick Reiki och den andra simulerad Reiki. Resultatet visar att Reiki reducerar patientens agitation, lugnande medicinering, antal dagar i respirator och sjukhusdagar, samt även en liten reducering i avvänjningsmisslyckanden.

Rindstam, L. (1998). Healingbehandling för bensår. 
Efter tre healingbehandlingar hade bensåret läkt ihop till en sårskorpa. Resultatet var chockerande och studien avbröts då! Se värmekamerabilder på Rindstams hemsida.

Wirth, D.P. m.fl. (1996). Wound healing and complementary therapies: a review. J Altern Complement Med. 2(4): 493-502. DOI: 10.1089/acm.1996.2.493

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om dialys, aids, palliativ vård

Zins, S., Hooke, M. C., & Gross, C. R. (2019). Reiki for pain during hemodialysis: A feasibility and instrument evaluation study. Journal of Holistic Nursing, 37(2), 148-162. https://doi.org/10.1177/0898010118797195
Studie med 15 hemodialys-patienter som fick Reiki i 20 minuter, 2 ggr/veckan i 4 veckor. Patienterna rapporterade ökad avslappning efter Reiki och symptomen hade minskat signifikant efter fyra veckor. Vårdpersonal som inledningsvis var motvilliga till studien rapporterade att Reiki inte hindrade arbetsflödet utan kunde integreras i vårdarbetet.

Conner K, Medford & Anandarajah. (2017). Reiki for Hospice Patients and Their Caregivers: An In-Depth Qualitative Study of Experiences and Effects on Symptoms. Scientific Poster Abstracts, 53(2), 420-21. DOI: 10.1177/0269216316649126
Resultatet visade tre teman: 1)Tillit spelade en stor roll för upplevelserna, 2) Upplevelser som inkluderade fysiska känslor, temperaturförändringar och visuella upplevelser, 3) Symptomlättnader – vanligast var ångest, men även smärta, agitation, illamående och sömnlöshet.

Bremner MN, Blake BJ, Wagner VD & Pearcey SM. (2016). Effects of Reiki With Music Compared to Music Only Among People Living With HIV. Journal of the Association of Nurses in AIDS care, 27(5), 635-47. DOI: 10.1016/j.jana.2016.04.004
37 personer med HIV. Halva gruppen fick Reiki + musik 30 min/v i sex veckor och halva gruppen lyssnade enbart på samma musik. Reikigruppen fick signifikant minskad smärta, oro, stress, depression. Mixad metod användes, så data samlades in både kvalitativt och med kvantitativa mätningar.

Ferraresi, M, Clari, R., Moro, I., m.fl. (2013 ). Reiki and related therapies in the dialysis ward: an evidence-based and ethical discussion to debate if these complementary and alternative medicines are welcomed or banned. BMC Nephrology, 14:129

Mehl-Madrona, L., Renfrew, N. M., & Mainguy, B. (2011). Qualitative assessment of the impact of implementing Reiki training in a supported residence for people older than 50 years with HIV/AIDS. The Permanente Journal, 15(3), 43. DOI: 10.7812/TPP/10-152.
En kvalitativ studie då en Reikimaster förde journal i 3 år av Reiki-behandlingar och -utbildningar av 35 personer med HIV/AIDS. Alla rapporterade att de hade nytta av Reiki. De rapporterade om livsförändrande erfarenheter, inklusive en större förmåga att hantera missbruk och att hantera terapi, läkning av sår, förbättring av antalet T-celler och förbättrade färdigheter i det dagliga livet.

Miles, P. (2003). Preliminary report on the use of Reiki for HIV-related pain and anxiety. Alternative Therapies in Health and Medicine, 9(2), 36. https://reikiinmedicine.org/medical-papers

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om neurologiska skador

Love, L., Anderson, A.M., von Sadovszky, V., Kusiak, J., Ford, J., & Noritz, G. (2022). A study of Reiki therapy on unpleasant symptoms in children with cerebral palsy. Complementary Therapies in Clinical Practice, 46, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101529
En 8 veckors kvasi-experimentell studie med 13 barn på 5-16 år med cerebral pares. De visade att Reiki kan reducera smärta signifikant samt reducera symtpom på aggression.

Mills, P.J. & Jain, S. (2010). Biofield therapies and psychoneuroimmunology. Brain, behavior and immunity, 24(8), 1229-30. DOI: 10.1016/j.bbi.2010.07.246.

Upp till innehålls-rubrikerna

Biokemiska effekter, energi-mätning

Bat, N. (2021). The effects of reiki on heart rate, blood pressure, body temperature, and stress levels: A pilot randomized, double-blinded, and placebo-controlled study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 43, 101328. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101328
48 personer delades in i tre grupper; I fyra dagar fick de 10 min Reiki, simulerad Reiki eller ingen behandling. Resultatet visar inte signifikanta skillnader mellan grupperna. Kanske hade resultatet blivit annorlunda med längre behandlingar?

Ventura, AC. & Persinger, MA. (2014 ). Enhanced Coherence Within the Theta Band Between Pairs of Brains Engaging in Experienced Versus Naive Reiki Procedures. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(8), 649–653. https://doi.org/10.1089/acm.2012.0909.
Studien syftade till att utforska samstämmighet mellan patientens och Reikiutövarens hjärnaktivitet. Endast hjärnvågorna inom thetaområdet visade ökad samstämmighet vid Reiki jämfört med vid simulerad Reiki.

Baldwin, AL, Rand, WL. & Schwartz, GE. (2013). Practicing Reiki Does Not Appear to Routinely Produce High-Intensity Electromagnetic Fields from the Heart or Hands of Reiki Practitioners. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 19(6), 518–526. DOI: 10.1089/acm.2012.0136
I studien mättes ektromagnetiska fält med en apparat. De elektromagnetiska fälten från hjärtat och händerna verkar inte automatiskt öka vid Reikiutövandet.

Diaz-Rodriguez, L., Arroyo-Morales, M., Fernández-de-las-Penas, C., Garcia-Lafuente, F., Garcia-Royo, C. A.& Tomás-Rojas, I. (2011). Immediate effects of Reiki on heart rate variability, cortisol levels. Biol Res Nurs, 13, 376. DOI: 10.1177/1099800410389166
I denna RCT-studie analyserades Reikins omedelbara effekt på HRV (Heart Rate Variability), kroppstemperatur, salivflöde och kortisolnivå hos 21 vårdpersonal med utbrändhetssyndrom. De fick två behandlingar med en veckas mellanrum. Resultatet tyder på att Reiki påverkar det parasympatiska nervsystemet hos vårdpersonal med utbrändhetssyndrom.

Morse, Melvin L. & Beem, Lance W. (2011). Therapy for a Severely Neutropenic Patient with Associated Influences on a True Random Number Generator. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(12), 1181-1190. DOI: 10.1089/acm.2010.0238
Fallstudie med en allvarligt sjuk man med neutropeni. Det gjordes kontinuerlig mätning med en True random number generator (RNG). Detta visade signifikant ökning av antalet neutrofila granulocyter och vita blodkroppar efter Reikibehandlingar.

Baldwin, A.L., Wagers, C., Towe, A.& Schwartz, G.E. (2007). Effects of self-directed reiki and concentration on cutaneous microvascular perfusion of the fingers. Focus on Alternative & Complementary Therapies, 12(1), 6. DOI: 10.1111/j.2042-7166.2007.tb05847.x

MacKay, N. (2004). Autonomic nervous system changes during Reiki treatment: A preliminary study. The Journal of alternative and complementary medicine, 10(6), 1077-1081. DOI: 10.1089/acm.2004.10.1077
I denna pilotstudie med RCT-design gjordes mätningar av autonoma nervsystemet (puls, blodtryck, andningsfrekvens, hjärtats känslighet för baroreflex, m.m.) på 45 friska personer uppdelade på experiment-grupp, placebogrupp och kontrollgrupp. Puls och diastoliskt blodtryck sänktes signifikant för Reikigruppen jämfört med placebo- och kontrollgrupp, vilket tyder på att Reiki har viss effekt på autonoma nervsystemet.

Kumar, R.A. & Kurup, P.A. (2003). Changes in the isoprenoid pathway with transcendental meditation and Reiki healing practices in seizure disorder. Neurology India, 51(2), 211-214.
Studie av biokemiska processer hos 15 epileptiker som fick Reiki 3 ggr/v och mediterade 1 gång/v i 3 månader. Anfallen hade minskat signifikant efter 3 månader. 

Wardell, W.D. & Engebretson, J. (2001). Biological correlates of Reiki Touch healing. Journal of Advanced Nursing, 33(4), 439-445. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01691.x
I denna kvantitativa studie gjordes upprepade mätningar på 23 friska personer före, under och direkt efter 30 minuters Reikibehandling. Då mättes fysiologiska och biokemiska markörer relaterade till stress (blodtryck, muskelspänningar, galvanisk hudrespons, hudtemperatur, sekretoriskt IgA och kortisol). Efter behandlingen uppmättes signifikant minskad oro enligt STAI-skalan (State-Trait Inventory Scale). Resultatet visar att Reiki kan orsaka både fysiologiska och biokemiska förändringar som markerar stressreducering, samt ökat immunförsvar.

Brewitt, B, Vittetoe, T, Hartwell. (1997). The efficacy of Reiki hands-on healing: improvements in spleen and nervous system function as quantified by electrodermal screening. Alternative Therapies, 3(4).
Fem patienter (med MS, LSE, fibromyalgi, struma) fick 11 Reikibehandlingar under 9 veckor. Alla dokumenterade bl.a. minskad smärta och ökad rörlighet, men den lilla försöksgruppen ger inte signifikanta resultat. 

Wirth, D.P., Chang, R.J., Eidelman, W.S. & Paxton, J.B. (1996). Haematological indicators of complementary healing intervention. Complementary Therapies in Medicine, 4 (1), 14-20. https://doi.org/10.1016/S0965-2299(96)80050-1
Resultatet visar signifikanta effekter på blodsocker och kväve i urin.  

Wetzel, W. S. (1989). Reiki Healing: A Physiologic Perspective. Journal of Holistic Nursing, 7(1), 47-54. https://doi.org/10.1177/089801018900700109.
Liksom i Kriegers studie om Therapeutic Touch 1976, uppvisas signifikanta förändringar i hemoglobin och hematokrit.

Upp till innehålls-rubrikerna

Studier om distans-Reiki

Radin, D., Stone, J., Levine, E., Eskandarnejad, S., Schlitz, M., Kozak, L., Mandel, D. & Hayssen, G. (2008). Compassionate intention as a therapeutic intervention by partners of cancer patients: Effects of distant intention on the patients’ autonomic nervous system. Explore, 4(4), 235-243. DOI: 10.1016/j.explore.2008.04.002
Radin har gjort flera studier av distanshealing. Se hans hemsida www.deanradin.com.

Ernst E. (2003). Distant healing — an ”update” of a systematic review. Wien Klin Wochenschr. apr. 30;115(7-8):241-5.
Ernst är aktiv kritiker till energimedicin, men har 2011 förlorat sin professur p.g.a. oseriösa metoder. Som i alla sina studier presenterar han negativa resultat, och här menar han att majoriteten av studierna inte visar att distanshealing har teapeutiska effekter utöver placebo.

Rudin, D. (2002). Mot en djupare förståelse för mänsklig healing. Förändring av mänskliga auraenergier vid distanshealing. Pilotstudie genom Föreningen Du Människa i Umeå. Hämta pdf-fil.

vanderVaart S, Berger H, Tam C, et al. (2011). The effect of distant reiki on pain in women after elective Caesarean section: A double-blinded randomised controlled trial. Pubmed, BMJ Open 2011;1:e000021. DOI: 10.1136/bmjopen-2010-000021
40 kvinnor var kontrollgrupp och 40 kvinnor fick distansReiki 3 ggr. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i bruket av smärtstillande medicin efter kejsarsnitt, men Reikigruppen visade signifikant lägre hjärtfrekvens och blodtryck efter operationen.

Upp till innehålls-rubrikerna

Laboratorie-experiment

Kent, J. B., Jin, L., & Li, X. J. (2020). Quantifying biofield therapy through biophoton emission in a cellular model. Journal of Scientific Exploration: A Publication of the Society for Scientific Exploration, 34(3), 434. doi: 10.31275/20201691
Ryggrads-diskar studeras mycket p.g.a. problem där orsakar mycket smärta. I studien togs sådana celler från möss och de fick 10 min Reiki eller simulerad Reiki i tre dagar. Studien visar bl.a. att cellernas fotonemission ökar signifikant efter Reiki.

Mothersill, C., Smith, R., Henry, M., Seymour, C., & Wong, R. (2013). Alternative medicine techniques have non-linear effects on radiation response and can alter the expression of radiation induced bystander effects. Dose-Response, 11(1). https://doi.org/10.2203/dose-response.11-048.Mothersill.
Cellkulturer fick Reiki eller akupunktur före eller efter röntgenstrålar. Resultatet visar att alternativmedicinska tekniker som involverar elektromagnetiska störningar kan modifiera cellers svar på joniserande strålning. Dessa metoder skulle kunna användas som strålskydd och optimera terapeutisk vinst under strålbehandling.

Baldwin, A., Wagers, C. & Schwartz, G.E. (2008). Reiki Improves Heart Rate Homeostasis in Laboratory Rats. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(4), 417-422. https://doi.org/10.1089/acm.2007.0753.
Laboratorieexperiment på möss visar Reikis förmåga att signifikant sänka hjärtfrekvensen vid oro.

Baldwin, A. & Schwartz, G.E. (2006). Personal Interaction with a Reiki Practitioner Decreases Noise-Induced Microvascular Damage in an Animal Model. The Journal od Alternative and Complementary Medicine, 12(1), 15-22. http://www.positivehealth.com/research/baldwin-and-schwartz
Reiki reducerar stressutlösta biologiska processer vid experiment på råttor.

Rubik, B., Brooks, A.J. & Schwarts, G.E. (2006). In vitro effect of Reiki treatment on bacterial cultures: Role of experimental context and practitioner well-being. The Journal of alternative and complementary medicine, 12(1), 7-13. https://doi.org/10.1089/acm.2006.12.7
Reiki ökade tillväxten på bakteriekulturer. Studien visar även att Reikiutövaren inte ‘bara’ är en kanal: Ju positivare attityd utövaren har och ju mer Reiki denne utövar desto kraftfullare kanal och bättre resultat. 

Upp till innehålls-rubrikerna

Energi-teorier, kvantfysik

Movaffaghi, Z. & Mohammad, F. (2009). Biofield therapies: Biophysical basis and biological regulations? Complementary Therapies in Clinical Practice, 15, 35-37.

Kim, Y.H. & Carey, D. (2008). Energy medicine: exploring the scientific basis. Alternative Therapies in Women’s Health, 10(11), 81-85.

Benor, D.J. (2006). Personal Spirituality – Science, Spirit and the Eternal Soul. Medford, USA: Wholistic Healing Publications. https://www.danielbenor.com/healing-research-volume-iii
Benors tredje bok med energifokus.

Nordin, E. (2006). Energimedicin – mellan naturmedicin och kvantfysik. Näringsmedicinsk tidskrift, 5.

Benor, D.J. (2005). Consciousness, Bioenergy and Healing – Self-Healing and Energy Medicine for the 21st Century. Medford, USA: Wholistic Healing Publications. https://www.danielbenor.com/copy-of-healing-research-volume-ii
Benors andra bok om energimedicinsk forskning. How Can I Heal What Hurts? Wholistic Healing and Bioenergies.

Dailey, B.D. (2005). Teaching Reiki to physicians. Introducing ancient techniques to modern medicine. Reiki News Magazine, vår.

Oschman, J. & Tully, L. (2004). Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. (10), 2, 418-418.

Tostar, S. (2004). Energimedicin och det biofysiska paradigmet. Litteraturstudie, projektarbete 8p, Karolinska Institutet, Stockholm. Hämta pdf här.
En bra grund till förståelse av energimedicin, med många referenser.

Oschman, J. (2003). Energy Medicine in therapeutics and human performance. Elsevier, Butterworth-Heinemann.

Oschman, J. & Rand, W. (2002). Science and the human energy field. Reiki News Magazine,(1) nr 3.

Benor, D.J. (2001). Spiritual Healing – Scientific validation of a healing revolution. Southfield USA: Vision Publications. https://www.danielbenor.com/healing-research
Bok som beskriver studier om healing. Finns även som en mer vetenskaplig upplaga med mer statistik och detaljerade sammanfattningar.

Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century. The complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. New York, USA: HarperCollins Publishers.
Bok där energiteorierna förklaras grundligt. 

Oschman, J. (2000). Energy medicine – the scientific basis. Elsevier, Churchill Livingstone.

Benford, M.S. (1999). Biological Nuclear Reactions: Empirical Data Describes Unexplained SHC Phenomenon. Journal of New Energy, 3(4), 19-27. https://newvistas.homestead.com/SelPubl1.html

Britten, L. (1999). Lebensenergi in Faraday-Käfig. Ingår i H. Wiesendanger (Red.), Heilen ohne Grenzen, (209-220).

Mansour, A.A., Beuche, M., Laing, G., Leis, A. & Nurse, J. (1999). A study to test the effectiveness of placebo Reiki standardization procedures developed for a planned Reiki efficacy study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 5(2), 153-164.

Oschman, J. (1998). What is healing energy? Part 6: Conclusions: is energy medicine the medicine of the future?. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 2, (1), 46-59.

Oschman, J. (1997). What is healing energy? Part 5: gravity, structure, and emotions. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1, (5), 297-305.

Oschman, J. (1997). What is healing energy? Part 4: vibrational medicines. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1, (4), 239-247.

Oschman, J. (1997). What is healing energy? Part 3: silent pulses. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1, (3), 179-189.

Oschman, J. (1997). What is healing energy? Part 2: measuring the fields of life. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1, (2), 117-122.

Ozaniec, N. (1997). Chakra. (A. Langlé, övers.) Borås: Forum. (Original publicerat 1990).
Ozaniec berättar om instrument som kan avläsa chakranas tillstånd.

Oschman, J. (1996). Healing energy part 1: historical background. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 1, (1), 34-39.
Oschman är cellbiolog och har sedan 60-talet ägnat sig åt forskning inom framförallt vatten- och jontransport och kalciums roll i kontrollen av cellfunktionen. På senare år har studierna fokuserats på den vetenskapliga grunden för energimedicin.

Thornton, L.M. (1996). A study of Reiki using Rogers’ science, part II. Rogerian Nursing Science News, 8(4), 13-14.

Thornton, L.M. (1996). A study of Reiki, an energy field treatment, using Rogers’ science. Rogerian Nursing Science News, 8(3), 14-15.

Slater, V.E. (1995). Toward an Understanding of Energetic Healing, Part 2. Journal of Holistic Nursing, 13 (3), 225-238.

Slater, V.E. (1995). Toward an Understanding of Energetic Healing, Part 1. Journal of Holistic Nursing, 13 (3), 209-224.

Becker, R. (1991). Evidence for a primitive DC electrical analog system controlling brain function. Subtle Energies, 2, 71-78.
Becker är ortopedkirurg, professor och pionjär inom forskning av regeneration och biologisk elektricitet. Han har nominerats två gånger till Nobelpriset i medicin.

Becker, R. (1990b). A technique for producing regenerative healing in humans. Frontier Perspectives, 1, 1-2.

Becker, R. (1990a). The machine brain and properties of the mind. Subtle Energies, 113, 79-97.

Capra, F. (1989). Fysikens Tao. (översättn. G. Gällmo). Göteborg: Bokförlaget Korpen. (Original publicerat 1975)

Svensson, S. (1983). Molekylerna genomskådas. Stockholm: LiberFörlag.

Zukav, G. (1981). De dansande Wu Li-mästarna — En översikt över den nya fysiken. (C. G. Liungman, övers.) Stockholm: Askild & Kärnekull Förlag. (Original publicerat 1979).

Becker, R.O. (1979). An Application of Direct Current Neural Systems to Psychic Phenomena. S. Krippner (Red.), Psychoenergetic Systems (s.135-142). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.
Här beskrivs bl.a. experiment där man (med utgångspunkt från salamandrars naturlig förmåga till återväxt av extremiteter) lyckats att få grodors skadade extremiteter att växa ut med hjälp av elektrisk ström.

Hubacher, J. & Moss, T. (1979). The Phantom Leaf Effect as Revealed through Kirlian Photography. S. Krippner (Red.). Psychoenergetic Systems (s. 193-202). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.

Kirlian, A.D. & Kirlian, V.K. (1979). High Frequency Currents and Photography. S. Krippner (Red.). Psychoenergetic Systems (s.185-188). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.

Krippner, S. (Red.) (1979). Psychoenergetic Systems. (s.185-188). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.
Här beskrivs experiment där mänskliga energier lyckats avläsas med speciella instrument.

Krivorotov, V.K., Krivorotov, A.E. & Krivorotov, V.K. (1979). Bioenergotherapy and Healing. S. Krippner (Red.). Psychoenergetic Systems (s.127-130). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.

Poock, G. K. (1979). A Numerical Quantification Technique for Kirlian Photographs. S. Krippner (Red.). Psychoenergetic Systems (s. 219-220). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.

Zezulka, J. (1979). Biotronic Healing. S. Krippner (Red.). Psychoenergetic Systems (s.131-133). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.

Miller, R. (1977). Methods of detecting and measuring healing energies. Ingår i White, J. & Krippner, S. (Red.), Future Science, Garden City, NY: Anchor/Doubleday.

Rao, K.R. (1977). Theories of Psi. S. Krippner (Red.), (1979). Psychoenergetic Systems (s. 245-295). New York, USA: Gordon and Breach Science Publishers.

Upp till innehålls-rubrikerna

Vårdvetenskap som inkluderar energiteorier

Heather Herdman, T. (2011). Nanda International. Omvårdnadsdiagnoser enligt Nanda – definitioner och klassifikationer. Studentlitteratur.
I sin dokumentation i omvårdnadsjournaler kan sjuksköterskor sedan 1994 använda sig av NANDA:s (North American Nursing Diagnosis Association) omvårdnadsdiagnos: ”Störningar i energiflödet runt en persons existens leder till disharmoni i kropp, sinne och/eller själ”. I denna omvårdnadsdiagnos beskrivs också kännetecken och orsaker till störningar i energiflödet. I den svenska upplagan är tillagt en fotnot: ”Diagnosen bedöms ej vara tillämplig för svenska förhållanden…” (s. 169).

Egeland, E. (2008). kapitel 8, Healing. Ingår i B. Johannessen (Red.), Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere (200-219). Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205379985.
Egeland är högskolelektor och medverkade till att få energimedicinska behandlingar, som Reiki, godkända hos norska Socialdepartementet. Mycket info på hennes hemsida www.else-egeland.org

Newman, M.A. (2008). Transforming Presence: The Difference That Nursing Makes. Philadelpia, USA: FA Davis Co. Newmans vårdteori: Health As Expanding Consciousness

Watson, J. (2008). Nursing the philosophy and sciense of caring. Boulder, USA: University Press of Colorado. Watsons hemsida: Watson Caring Science Institute

Malinski, V.M. (2006). Rogerian science-based nursing theories. Nursing Science Quarterly, 19, (1), 7-12. DOI: 10.1177/0894318405284116.

Leddy, K. S. (2003). Integrative health promotion – Conceptual bases for nursing practice. Thorofare USA: Slack inc..

Fawcett, J. (2002). The nurse theorists: 21st century updates Jean Watson. Nursing Science Quarterly, 15, (3), 214-219. //nsq.sagepub.com/content/15/3/214. Intervju med Watson.

Newman, M. A. (2002). Caring in the human health experience. International Journal of Human Caring, 6(2), 8-12.

Watson J. (2002). Intentionality and caring-healing consciousness: a practice of transpersonal nursing. Holistic Nursing Practice 16(4), 12-19.

Newman, M.A. (2000). Health as expanding consciusness. Minnesota, USA: Jones & Bartlett Learning.

Dossey, B.M, Keegan, L, Guzzetta, C.E. & Kolkmeier, L.G. (1995). Holistic Nursing – A handbook for Practice. Gaithersburg, MD, USA: Aspen Publication.
En lärobok för sjuksköterskor som beskriver hur man praktiskt integrererar holism i vården, bl.a. genom energimedicinska metoder som Reiki.

Newman, M. A. (1992). Prevailing paradigms in nursing. Nursing Outlook, 40, 10-13, 32.

Rogers, M. E. (1992). Nursing science and the space age. Nursing Science Quarterly, 5, 27-34.

Rogers, M. (1991). Theoretical basis of nursing. (18:e upplagan). Philadelphia. USA: F.A. Davis Company.

Rogers, M. (1989). Nursing: A Science of Unitary Human Beings. J. Riehl-Sisca (Red.), Conceptual Models For Nursing Practice. East Norwalk, Connectitut, USA: Appleton & Lange. Rogers vårdteori: Science of Unitary Human Beings

Upp till innehålls-rubrikerna

Klinisk vård, fallbeskrivningar

Jurkovich, P., & Watson, S. (2020). Implementation of a volunteer Reiki program at an academic medical center in the Midwest. Journal of Holistic Nursing. https://doi.org/10.1177/0898010120907734
På ett sjukhus fick 1278 patienter 20 min Reiki. Studien visar att Reiki kan reducera smärta, oro, sömnbesvär, illamående och allmänna obehag.

Reiki Research Foundation. (2016) Research into Reiki and Multiple Sclerosis. Från www.thehealingpages.com
Fallstudier på personer med MS. Tio personers upplevelser efter Reiki redovisas. Otydligt vem som står bakom studien och hur den är utförd.

Siminovich-Blok, B. & Portugal, L. (2016). Is Reiki An effective Addition to Standard of Care in an Acute Adult Rehabilitation Setting? Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 97(10), e92. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2016.08.285
På en sjukhusavdelning i New York för rehabilitering efter akuta ortopediska skador och/eller hjärnskador fick 45 patienter 15-20 minuter Reiki. Resultatet visar minskad smärta och oro, samt förbättrat humör.

Hartford Hospital.(2015). www.harthosp.org/integrativemed/Therapies/ReikiTherapy/default.aspx
Ett sjukhus som använt Reiki sedan år 2000 länkar från hemsidan till sina kliniska utvärderingar av metoden. Dessa visar ökad avslappning, samt minskad smärta och trötthet hos patienter efter Reiki.

Arvonio, MM. (2014). Cultural competency, autonomy, and spiritual conflicts related to Reiki/CAM therapies: Should patients be informed? The Linacre Quarterly, 81:1, 47-56, https://doi.org/10.1179/2050854913Y.0000000007.
I artikeln diskuteras hur patientens religiösa tro kan komma i konflikt med Reikis andliga aspekter, och att man därför bör informera även om de andliga aspekterna.

Bremner, MN, Bennett, DN & Chambers, D. (2014). Integrating Reiki and Community-Engaged Scholarship: An Interdisciplinary Educational Innovation. Journal of Nursing Education, 53(9), 541-543. DOI: 10.3928/01484834-20140820-02.
Reiki integrerades i klinisk sjuksköterskeutbildning med positiva resultat.

Bukowski, EL. (2014). Using Reiki to reduce stress levels in a nine-year-old child. Explore, 10 (4), 253-255. DOI: 10.1016/j.explore.2014.02.007
Fallstudie: Nioårig flicka med diabetes och epilepsi fick Reiki i 6 veckor. Det resulterade i minskad stress, förbättrad sömn och inga epilepsianfall under studien.

Hahn, J., Reilly, PM & Buchanan, TM (2014). Development of a hospital reiki training program: training volunteers to provide reiki to patients, families, and staff in the acute care setting. Dimens Crit Care Nurs., 33(1), 15-21.

Kryak, E. & Vitale, A. (2014). Reiki and Its Journey Into a Hospital Setting. Holistic Nursing Pract 2011;25(5), 238–245. DOI: 10.1097/HNP.0b013e31822a02ad
Tips och mallar för hur Reiki kan integreras med vården.

Vitale, A. (2014). Initiating a Reiki or CAM Program in a Healthcare Organization-Developing a Business Plan. Holistic Nursing Practice, 28(6), 376–380. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000052.
Ett program för att integrera Reiki inom vården. Det handlar om USA, men dessa konkreta tips kan även vara bra i Sverige för den som vill starta en Reikistudie inom vården.

Clark, C. (2013). An integral nursing education experience: outcomes from a BSN Reiki course. Holistic Nursing Practice, 27(1), 13–22. DOI: 10.1097/HNP.0b013e318276fdc4.
På mer än 800 sjukhus i USA ingår Reiki i behandlingsutbudet. I artikeln utforskas nyttan av Reikikurser för sjuksköterskor.

Kundu, A., Dolan-Oves, R., Dimmers, MA., Towle, CB. & Doorenbos, AZ. (2013). Reiki training for caregivers of hospitalized pediatric patients: A pilot program. Complementary Therapies in Clinical Practice, 19, 50-54.
17 familjer fick Reikiundervisning genom sjukhuset och började ge Reiki till sitt barn. De flesta familjerna rapporterade att barnet fick ökat välbefinnande (76%), ökad avslappning (88%) och minskad smärta (41%).

Burke, S. (2010). Reiki: ancient healing art for today’s new healthcare vision. American Nurse Today, 5(3), 68-69.

Lorenc, A., Peace, B., Vaghela, C. & Robinson, N. (2010). The integration of healing into conventional cancer care in the UK. Complementary Therapies in Clinical Practice, 16(4), 222-228.

Bourne, L. (2009). The art of reiki and its uses in general practice. Practice Nursing, 20(1), 11-14.

Duncan, N. (2009). Simple solutions. Reiki for grief. Natural Solutions, jan(113), 72.

Meland, B. (2009). Effects of Reiki on pain and anxiety in the elderly diagnosed with dementia: A series of case reports. Altern Ther Health Med, 15(4), 56-57.
Reiki verkar ha reducerat stress, oro och smärta hos dessa patienter med demens.

Swann, J. (2009). An introduction to Reiki as an alternative therapy in care homes. Nursing & Residential Care, 11(1), 31-34.

Townsend, L. (2009). My cancer journey. Coping With Cancer, 23(5), 29.

Vitale, A. (2009). Nurses’ Lived Experience of Reiki for Self-care. Holistic Nursing Practice, 23(3), 129-145.
Sköterskor som använder Reiki som självbehandling under arbetsdagen beskriver i en fenomenologisk studie hur de känner sig lugnare, mer fokuserade och redo att engagera sig i patienterna.

Pocotte, S.L. & Salvador, D. (2008). Clinical consultation. Reiki as a rehabilitative nursing intervention for pain management: a case study. Rehabilitation Nursing, 33(6), 231-232.

Watson, J. (2008). Nursing the philosophy and sciense of caring. Boulder, USA: University Press of Colorado.
En omvårdnadsteori som inkluderar energiteori.

Comer, P.A. (2007). Nurturing the body and soul with Reiki in the home and work. The New Mexico Nurse, jan-mars, 8.

Langdale-King, R. (2007). Reiki and reflexology for mental health conditions. Positive Health, maj(135), 28-30. Retrieved from www.harthosp.org/integrativemed/Therapies/ReikiTherapy/default.aspx

Palmer, L. (2006). Holistic hookup. Better Nutrition, maj, 46-49.
Fallbeskrivning vid depression.

Burden, B., Herron-Marx, S. & Clifford, C. (2005). The increasing use of reiki as a complementary therapy in specialist palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 11(5), 248-253.

LaTorre, M.A. (2005). The Use of Reiki in Psychotherapy. Fallbeskrivning. Perspectives in Psychiatric Care, 41(4), 184-187.

Miles, P. (2005). Is there any significant experience with using Reiki in the hospital or ER setting and any literature to support this use? Explore (NY), 1(5), 414.

Carlsson, P. (2004). Mary tog examen i holistic nursing. Vårdfacket 2, 22-23.

Miles, P. (2004). Palliative care service at the NIH includes Reiki and other mind-body modalities. Advances in Mind Body Medicine, 20(2), 30-31.

Mramor, J. (2004). Reiki in hospice care: Miranda’s story. Fallstudie. Massage & Bodywork, 19(1), 50-2. 54-5, 58-9.
Fallbeskrivning vid bröstcancer.

Gallob, R. (2003). Reiki: a supportive therapy in nursing practice and self-care for nurses. Journal of the New York State Nurses Association, 34, 1.
I artikeln redovisas hur metoden har börjat bli integrerad i behandlingsutbudet på en del sjukhus och behandlingskliniker i USA.

Schiller, R. (2003). Reiki: A Starting Point for Integrative Medicine. Alternative Therapies in Health and Medicine, 9(2), 20-21. https://reikiinmedicine.org/medical-papers

Schmehr, R. (2003). Case Report-Enhancing the treatment of HIV/AIDS with Reiki training and treatment. Alternative Therapies in Health & Medicine, 9(2), 118-120. https://reikiinmedicine.org/medical-papers

Sanner. E. (2002). Helande beröring. Hälsa, nr 11.

Carlsson, P. (2001). Händer som helar. Vårdfacket, nr 8.

Fleming, D. (2001). Reiki for nurses. Maryland Nurse, 2(2), 11.

Kennedy, P. (2001). Reiki: working with torture survivors. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 7, 4-7. Retrieved from www.harthosp.org/integrativemed/Therapies/ReikiTherapy/default.aspx

von Proschwitz, Ch. (2001). Sjukhuset som tror. Dagens Medicin, 4 (5), 28-29.
Sjukhus på Manhattan i Usa som startat en avdelning för holistisk medicin, där Reiki är en viktig del i vården.

Nield-Anderson, L. & Ameling, A. (2000). The empowering nature of Reiki as a complementary therapy. Holistic Nursing Practice, 14(3), 21-29.

Alandydy, P. & Alandydy, K.B.A. (1999). Using Reiki To Support Surgical Patients. Journal of Nursing Care Quality, 13(4), 89-91.

Christie, G. (1999). Reiki – the gentle healer. Alternative & Complementary Therapies, 42, 13-4.
Läs fallbeskrivning om hur 80 % av fantomsmärtorna försvann efter första Reikibehandlingen.

Horn, C. (1999). Reiki at Massachusetts hospital. Natural Health, september.

Bullock, M. (1997). Reiki: a complementary therapy for life. American Journal of Hospital Palliat Care, 14 (1), 31-33.
En fallstudie: man med cancer som fick förbättrad livskvalité med hjälp av Reiki.

Stevensen, C. (1997). Complementary therapies and their role in nursing care. Nursing Standard, 11 (24), 49-53.

Coward, D.D. & Reed, P.G. (1996). Self-transcendence: A resource för healing at the end of life. Issues in Mental Health Nursing. (17), 275-288.
Klargör skillnaden mellan helande och botande.

van Sell, S.L. (1996). Reiki: An ancient touch therapy. Complementary Therapies. (2), 57-59. https://reikiinmedicine.org/medical-papers

Clarke, B.A. (1995). Healing Touch: working with energy based complementary interventions. Virginia-Nurses-Today, 3, (3), 9-10.

Watson, J. (1995). Nursing’s caring-healing paradigm as exemplar for alternative medicine? Alternative Therapies, 1 (3), 64-69.
En omvårdnadsteori som inkluderar energiteori.

Bernay-Roman, A. (1994). High-Touch For A High Tech World. Revolution — the Journal of Nurse Empowerment, 4 (4), 44-47.

Rogers, M. (1991). Theoretical basis of nursing. (18:e upplagan). Philadelphia. USA: F.A. Davis Company.
En omvårdnadsteori baserad på energi.

Rogers, M. (1989). Nursing: A Science of Unitary Human Beings. J. Riehl-Sisca (Red.), Conceptual Models For Nursing Practice. East Norwalk, Connectitut, USA: Appleton & Lange.
En omvårdnadsteori baserad på energi.

Upp till innehålls-rubrikerna

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close