Lekmän

Du som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som arbetar inom detta område privat står ändå under Patientsäkerhetslagen. (14) Tidigare var det den s.k. ”Kvacksalverilagen” som gällde då, men numera ingår denna del däri.

Begränsningar i vad och vem du får behandla

Du får bl.a. inte behandla samhällsfarliga sjukdomar(15), cancer, diabetes, epilepsi, sjukliga tillstånd i samband med havandeskap och förlossning eller behandla barn under 8 år. Se till att du känner till dina begränsningar.

Det är dock inte förbjudet att hjälpa människor till ökat välbefinnande med en metod för avslappning och stressreducering… Man behöver ju inte behandla en sjukdom för det. Använd gärna en blankett så att du inte missar att ge korrekt information.

Som lekman är det dock klokt att hålla sig inom ramen för friskvård, eftersom Reiki är godkänd som en friskvårdsmetod. Läs om regelverket för friskvård på Skatteverkets hemsida.

Arbeta på hobbynivå eller inregistrera ett företag

Du kan arbeta med Reiki utan att inregistrera ett företag om du håller det på ”hobbynivå” (läs i broschyren RSV 344). Självfallet ska man deklarera och betala skatt för ev. överskott även på hobbyverksamhet, men momspliktig blir man först när omsättningen överstiger 30 000 kr per år. Broschyrer och mer info om detta får du på ditt lokala skattekontor, eller på Skatteverkets hemsida. Broschyr från maj 2013 hämtas här.

Vill du ha en firma måste du inregistrera ditt företag och få F-skattsedel. Det finns olika former av firma, men är man ensam handlar det ofta om s.k. enskild firma. Hämta broschyrer om detta på ditt lokala skattekontor, eller på Skatteverkets hemsida.

SNI-kod

När du registrerar ditt företag på verksamt.se ska du ange din femsiffriga SNI-kod.  SNI står för svensk näringsgrensindelning och delar in alla företag utefter vilken verksamhet de bedriver. För Reiki-terapeuter som enbart inriktar sig på Reiki som friskvård gäller koden 96040. Om du har Reikikurser går de under kod 85599. Har du ytterligare verksamhet kan andra koder gälla. Du kan söka fram din kod här.

Firmanamn

Du ska registrera och skydda ditt namn så ingen annan kan använda samma. Information hur du gör finns på Bolagsverket.  Här kollar du också att namnet du vill använda inte är upptaget.

Försäkring

Du har inga krav på att ha en patientförsäkring, men komplementärmedicinska terapeuter ska ha behandlingsskade- och ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget Gefvert  erbjuder detta även för Reikiutövare.

En hälsosam lokal och hygienisk verksamhet

Från den 1 juli 2011 behöver vi inte längre anmäla alla former av behandlingsverksamheter. Numera gäller det endast de med risk för blodsmitta, då man använder stickande eller skärande verktyg. Då är man skyldig att anmäla verksamheten till sitt lokala Miljöskyddskontor senast 6 veckor före start.(13)

Alla verksamhetsutövare är dock skyldiga att beakta miljö- och hälsoskyddaspekterna och följa Miljöbalkens krav. Det handlar om ventilation, buller, god hygien m.m. Är du osäker i någon fråga finns information på Socialstyrelsens hemsida.

Momsplikt

Momspliktigt är t.ex. förebyggande vård/friskvård, skönhetsvård, allmän rekreation, utbildning, hälsohems-rekreation och vård av djur. Troligtvis är det momsplikt som gäller för din verksamhet. Kontrollera med Skatteverket: servicetelefon: 020-567 000, personlig service: 0771-567 567, växel 0771-778 778.

Musiklicens

Utgiven musik är skyddad enligt Upphovsrättslagen. Det betyder att alla som sprider skyddad musik är ersättningsskyldiga. När man har köpt en cd-skiva, har man endast köpt en personlig rättighet att lyssna på musiken. För att använda musiken i sin verksamhet ska man ha musiktillstånd, både från Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). Du kan se pristariff och göra licensansökan på deras respektive hemsidor.

Hos Stim hör vi till ”försäljning”. Lägsta avgift är 1122 kr/år (2019).
Hos Sami hör vi till ”kroppsvård”. Lägsta avgift är 223 kr/år (2019).
Priserna är exklusive moms.

FriskvårdsChecken och Friskvårdskuponger

Förenade Reikiförbundet i Sverige har ett samarbetsavtal med FriskvårdsChecken. Det innebär att medlemmar i Reikiförbundet, som har F-skattesedel och ansvarsförsäkring kan ansluta sig. Friskvårdschecken samarbetar med arbetsgivare i hela Sverige och de anslutna företagen finns med på FriskvårdsCheckens hemsida. Så här fungerar systemet:

 1. Du skriver eget hängavtal med FriskvårdsChecken.
 2. Arbetsgivaren köper FriskvårdsCheckar till sina anställda, som kan använda dem för att köpa friskvårdstjänster.
 3. Den anställde kan betala med FriskvårdsCheckar hos en ansluten Reikiterapeut.
 4. Reikiterapeuten löser in FriskvårdsCheckarna och får betalt för den behandling som utförts, eventuellt med 10% kommissionsavdrag.

FriskvårdsCheckens kundtjänst: 08-510 622 90

Friskvårdskuponger är också ett liknande betalsystem som du kan använda dig av.

Samtalet

Vid energibehandling är även samtalet en viktig del. Vill du ha hjälp och tips om det kan du gå en workshop om Reikisamtalet. Den finns också som online-kurs och du som gått Reiki-kurs på Reiki-kliniken betalar endast halva priset.

Journalföring och dokumentation vid behandling

Det är viktigt att dokumentera för att kunna utvärdera och följa utvecklingen av behandlingsresultaten. Utvärdering är en trygghet för klienten och kan förstärka utövarens erfarenhet och kunnighet. Dessutom kan det vara viktiga dokument för vidare utredningar och forskningsunderlag. Men lekmän har annars inga juridiska krav på sig att dokumentera.

Lekmän som yrkesmässigt ger behandlingar ska rätta sig efter Dataskyddsförordningen (GDPR). Den säger att du får registrera de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de åtgärder som den registrerade önskar. Undantag är känsliga uppgifter, vilket inkluderar hälsa. Men om det är nödvändigt för vård och behandling är det ok. Är du osäker på om din verksamhet hör dit ska du ha den registrerades samtycke till dokumentationen. Personnummer får endast registreras om det behövs för fakturering etc. Journalerna/uppgifterna ska inte förvaras längre än nödvändigt och får bedömas från fall till fall. Det är ok att spara ett år om klienten kan förväntas återkomma.

Om du är helt ny på området kan det vara bra att lära sig grunderna på en dokumentations-workshop. Den finns även som online-kurs och du som gått Reiki-kurs på Reiki-kliniken betalar endast halva priset.

Dokument att ladda ner

Komihåglista för dokumentation
Secourongs tre dokumentationsmallar: klientkardex, klientstatus, klientdokumentation

Förenade Reikiförbundet i Sverige har en förenklad enkätblankett för Reiki som friskvård. Den är bättre än ingen dokumentation alls, men den ersätter inte vanlig dokumentation utan är mer ett komplement. Medlemmar i förbundet kan ladda ner dessa blanketter på deras hemsida.

Även vid kurser behöver man en del formulär, bl.a. för att eleverna ska kunna hjälpa dig att förbättra dina kurser. Här finner du några för gratis nedladdning.
Mallar från Reiki – Den helande beröringensymboltestkursutvärdering
Secourongs kursutvärdering

Presentationsmaterial

Det är bra att dela ut broschyrer och visitkort när man arbetar seriöst med Reiki. Reikiförbundet har tagit fram en folder som kortfattat förklarar vad Reiki är och hur behandlingen går till. Där finns även utrymme att fylla i sina egan firmauppgifter. Medlemmar kan hämta från hemsidan.

Nätverk och föreningar

Förenade Reikiförbundet i Sverige startades 2006 i syfte att förena och stötta Reikivänner och Reikiföreningar. I februari 2020 startades Reiki-Ringen i Väst som ett mer lokalt forum där vi kan samarbeta.

Vi Reikiutövare har ett ansvar att sprida de helande energierna!

Men även ett ansvar för hur vi sprider energierna. Ibland kan det behövas en viss försiktighet och att välja rätt tillfälle. Vi får inte heller glömma att visa respekt för andras fria vilja och aldrig medvetet manipulera någon annans energiflöde. Varje individs energiflöde skapar ett personligt fysiskt och psykiskt tillstånd, och personen själv måste få avgöra när det är dags för förändring.

Försök att hålla dig à jour med utvecklingen inom området healing, så att du kan förmedla nutidens kunskap om det. Men, var medveten om att pionjärer på detta område befinner sig i ett gränsland av oklara lagar och förordningar. Inte ens Socialstyrelsen kan alltid svara på vad som är tillåtet, för om en fråga drivs vidare i rätten är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beslutar. (Sedan 1 juni 2013. Tidigare var det Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN)

Gun Moss Bjerling, leg. sjuksköterska

Referenser

 1. Krieger, D. The Therapeutic Touch. New York, USA: Simon & Schuster. 1992.
 2. Mauland, G. Högskolan i Stavanger. Personligt samtal. Tel: 00947-51 83 41 88.
 3. Dossey, B. M., Keegan, L., Guzzetta, C. E., Kolkmeier, L. G. (1995). Holistic Nursing — A Handbook for Practice. Burlington, MA, USA: Jones & Bartlett Learning. ISBN 9780763754297
 4. Johannessen, B. (Red.) (2008). Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205379985
 5. Enligt HSAN-dom (Hälso-och Sjukvårdens AnsvarsNämnd) 1056/95:12, bilaga 1.
 6. Journal of Advanced Nursing: Daley, Samarel. Journal of Holistic Nursing: Easter, Eckes, Giasson, Hughes, Quinn, Slater, SneedJulke. Se mer på forskningssidan
 7. Hälsa, bot och bättring — med akupunktur, akupressur och kost. Stockholm: Liber Tryck. 1984.
 8. Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century. The complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. New York, USA: HarperCollins Publishers.
 9. Newman, M. (1994). Health as Expanding Consciousness. New York, USA: National League for Nursing.
 10. Rogers, M. (1991). Theoretical Basis of nursing (18:e upplagan). Philadelphia, USA: F.A. Davis Company.
 11. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). NANDA Nursing Diagnosis: Definitions and Classifications 1995-1996. Philadelphia, Pa: NAND; 1994.
 12. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling. Ersatte Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område den 1 jan 2011.
 13. Miljöbalken, 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, grupp 3: Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.
 14. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 5 kap). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling. Ersatte Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område den 1 jan 2011.
 15. Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168, 3§). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling.
 16. Moss Bjerling, G. Healing som omvårdnad — ett komplement inom den etablerade vården? Litteraturstudie i vårdvetenskap 10p, Vårdhögskolan i Borås. 1998. Ett sammandrag publicerat i Sjukskötersketidningen 1999, 1(13-17) och 2(45-47).

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close