Praktisera seriöst

Många behöver tips och råd i sitt Reikipraktiserande. En del undrar vad som är tillåtet och har frågor om praktiska detaljer när man startar upp en praktik. Därför har vi samlat lite information här. Du är välkommen att komplettera med mer information och tips! Meddela oss också gärna om någon uppgift är inaktuell.

Reiki – förebyggande och rehabiliterande friskvård

Reiki är ett bra redskap inom många områden. Sjukvårdens systerområde, friskvård, har gjort stora framsteg: Enligt ett beslut av Skattemyndigheten i Borås (juni-07) kan Reiki vara en metod för förebyggande och rehabiliterande friskvård. Detta gäller över hela landet. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på Skatteverkets ställningstaganden… (välj 20050427: paragraf 4.1). Avsnittet omfattar en styrsignal som Skatteverket tar sina beslut utifrån.

Detta betyder att det är avdragsgillt för arbetsgivaren att låta personalen få Reiki i friskvårdande syfte, och att det är en skattefri förmån för personalen. Det gäller även Reikikurser om det finns dokumenterat behov av friskvård och kursen genomförs för detta syfte. Samma regler och kostnadsbegränsningar gäller som för all annan friskvård.

Att Reiki är erkänt som friskvård är ett stort steg framåt och det är viktigt att kunskapen om detta sprids. Arbetsgivarna och de anställda känner ofta inte till det, så vi måste själva upplysa om det.

En vedertagen och erkänd metod i vår omvärld

Reiki har blivit alltmer erkänt i många länder. I USA är det mycket tack vare sjuksköterskan Krieger. Hon genomförde flera forskningprojekt om energimedicin/healing och etablerade en speciell metod inom vården: Terapeutic Touch.[1] I USA ingår energimedicinska helandemetoder i sjuksköterskeprogrammen eller är fortbildning som ger högskolepoäng för sjuksköterskor m.fl. Först gällde det Therapeutic Touch och sedan Healing Touch, men nu har William Lee Rand även fått Reikikurserna genom The International Center for Reiki Training att bli godkända inom vårdetablissemanget. Också i Norge kan healing eller s.k. ”Terapeutisk beröring” erbjudas på vissa sjukhus.(2) Se på vår forskningssida där vi listar forskningsreferenser, samt dokumentation och litteratur om healing och Reiki integrerat i den etablerade vården.

För sjuksköterskor rekommenderar jag en amerikansk lärobok, Holistic Nursing, (3) som uppmanar och praktiskt handleder sjuksköterskor att använda komplementära terapier, inklusive healing, inom vården. Det finns nu också en motsvarande bok på norska: Komplementär og alternativ behandling – en grunnbok for sykepleiere. (4) Böckerna kan finnas på din Vårdhögskolas bibliotek. Om inte – efterfråga dem!

Komplementära metoder inom vården i Sverige

Jag föredrar begreppet komplementärmedicin framför alternativmedicin, eftersom det kompletterar – inte ersätter – den konventionella skolmedicinen och vården. Sedan är energimedicin ett begrepp som täcker in många av dessa metoder som arbetar med energier.

I Sverige kan komplementärmedicinska behandlingar utnyttjas inom den etablerade skolmedicinen under vissa förbehåll: Behandlingen ska ske på patientens intiativ, man ska ha prövat och uttömt etablerade metoder och behandlingen ska vara riskfri (5), eller så ska behandlingen ingå i ett forskningsprojekt.

Reiki är en komplementär metod som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet!

I Sverige är Reiki relativt okänt inom vården och hänvisas ofta till de ”flummigare” komplementära metoderna. Men faktum är att det är en väl dokumenterad, samt beprövad och vetenskaplig metod. Flera studier som visar på att healing och Reiki kan öka människans välbefinnande på olika sätt har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. (6) Även om den svenska Socialstyrelsen ännu inte har godkänt Reikimetoden officiellt, kan den vara en kompletterande omvårdnadshandling för att öka välbefinnandet för våra patienter inom den svenska sjukvården.

Ta reda på fakta — förkovra dig i vetenskapliga studier och klinisk dokumentation — så du kan sprida vidare att healing är en beprövad och vetenskaplig metod som kan hjälpa många, även inom den etablerade vårdens väggar! Hämta information genom vår forskningssida.

Inför gärna Reiki i vården — men med varsamhet!

Naturligtvis måste Reiki tillämpas på samma sätt som andra vårdhandlingar: i samråd med patienten, diagnos, utvärdering, dokumentation, läkarkontakt vid behov, etc. Observera att detta är mycket viktigt, för det krävs mycket forskning för att öka våra kunskaper om hur människor reagerar på Reiki vid olika tillstånd. Tänk också på att sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som använder sig av eller ordinerar Reiki som omvårdnadsmetod / behandling har många granskande ögon på sig och ett gediget och inrutat etablissemang att övertyga. Det gäller verkligen att sköta allting korrekt! Och kom ihåg att betrakta Reiki som ett komplement — inte ett alternativ till gängse metoder. Det krävs ännu mycket forskning och erfarenhet för att kunna byta ut en ordinarie behandling mot Reiki. Var försiktig och skynda långsamt! Tänk på att patienten själv måste vara beredd på och villig att ta hand om den utrensning som läkningsprocesser kan sätta igång. Personalen kan informera och stötta, men patienten måste själv avgöra om och när han är mogen för att gå till djupet med sitt problem på energinivå.

Det vore bra om allt fler av oss Reikiutövare vågade använda Reiki öppet och få resultaten utvärderade och dokumenterade, gärna i små forskningsprojekt. Metoden skulle sprida sig som en löpeld, precis som den gjort i USA. Men det kräver mycket mod, erfarenhet och vetenskapliga fakta för att kunna stå för, och även försvara, det du gör. Det finns många oförstående kolleger, men det kommer också att dyka upp många positiva krafter som välkomnar ditt mod!

Svensk forskning om Reiki är säkerligen en viktig väg för att få Reiki officiellt godkänd och integrerad inom den skolmedicinska vården Sverige. Det kommer att ske, och ju fler krafter som verkar för detta desto snabbare går det. Se bara på akupunkturen som användes i Europa inom medicinen redan på 70-talet. Först ett decennium senare blev den godkänd av svenska Socialstyrelsen och kunde börja integreras i skolmedicinen även hos oss. (7)

Energi: teorier och omvårdnadsdiagnos

Det finns naturvetenskapliga teorier (8) och omvårdnadsteorier (9, 10) om hur Reiki och helande kan fungera. De bygger på energiteorier och på vår forskningssida får du mycket lästips om detta.

North American Nursing Diagnosis (NANDA) (11) antog 1994 en ny omvårdnadsdiagnos, som relaterar till människans energifält: Sjukdom beskrivs där som

en störning i energiflödet som omger en person, vilket resulterar i disharmoni i kropp, psyke och/eller ande. Karaktäristiskt för definitionen är temperaturförändringar (värme/kyla), synliga förändringar (bild/färg), störningar i fältet (tomhet/hål/taggigt/utbuktande) rörelse (våg/stickningar/pirrningar/täthet/flöde), ljud (toner/ord).

För mig som sjuksköterska känns det viktigt att sprida ett så fantastiskt redskap som Reiki till vården. Det är dessutom min plikt, eftersom vi, enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, aktivt ska vidarutveckla vården. I min vårdvetenskapliga litteraturstudie, Healing som omvårdnad – ett komplement inom den  vården? (16) har du en bra grund till detta ämne. Du kan ladda ner en pdf-fil gratis. Men observera att mycket nytt har tillkommit efter den och dessutom ger jag där budskapet att healing är en komplementärmedicinsk metod som ej är tillåten inom vården. Nya insikter har tillkommit och nu vill jag sprida att Reikimetoden bygger på beprövad erfarenhet och är vetenskapligt utforskat — men mycket mer forskning och dokumentation krävs för att öka kunskaperna om hur och när vi kan använda metoden inom vården.

Gun Moss Bjerling, leg. sjuksköterska

Att tänka på som privatpraktiserande hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer här:

Hälsopersonal

 

Att tänka på för terapeuter som ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer här:

Lekmän

 

 

Referenser

Krieger, D. The Therapeutic Touch. New York, USA: Simon & Schuster. 1992.
Mauland, G. Högskolan i Stavanger. Personligt samtal. Tel: 00947-51 83 41 88.
Dossey, B. M., Keegan, L., Guzzetta, C. E., Kolkmeier, L. G. (1995). Holistic Nursing — A Handbook for Practice. Burlington, MA, USA: Jones & Bartlett Learning. ISBN 9780763754297
Johannessen, B. (Red.) (2008). Komplementær og alternativ behandling. En grunnbok for sykepleiere. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205379985
Enligt HSAN-dom (Hälso-och Sjukvårdens AnsvarsNämnd) 1056/95:12, bilaga 1.
Journal of Advanced Nursing: Daley, Samarel. Journal of Holistic Nursing: Easter, Eckes, Giasson, Hughes, Quinn, Slater, SneedJulke. Se mer på forskningssidan
Hälsa, bot och bättring — med akupunktur, akupressur och kost. Stockholm: Liber Tryck. 1984.
Gerber, R. (2000). Vibrational Medicine for the 21st Century. The complete Guide to Energy Healing and Spiritual Transformation. New York, USA: HarperCollins Publishers.
Newman, M. (1994). Health as Expanding Consciousness. New York, USA: National League for Nursing.
Rogers, M. (1991). Theoretical Basis of nursing (18:e upplagan). Philadelphia, USA: F.A. Davis Company.
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). NANDA Nursing Diagnosis: Definitions and Classifications 1995-1996. Philadelphia, Pa: NAND; 1994.
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling. Ersatte Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område den 1 jan 2011.
Miljöbalken, 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, grupp 3: Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 5 kap). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling. Ersatte Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område den 1 jan 2011.
Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168, 3§). Stockholm: Socialstyrelsens Författningssamling.
Moss Bjerling, G. Healing som omvårdnad — ett komplement inom den etablerade vården? Litteraturstudie i vårdvetenskap 10p, Vårdhögskolan i Borås. 1998. Ett sammandrag publicerat i Sjukskötersketidningen 1999, 1(13-17) och 2(45-47).

Var detta en givande text?

Sprid den då vidare till dina vänner!

Facebook
| |
Stäng
Loading...
Close